ЗА УЧЕНИКЕ


ЧЕСТА ПИТАЊА

1) Питање: Чему служи завршни испит на крају основне школе?

Завршни испит има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања и треба повратно да утиче на начин учења у току целог основног образовања. Три су функције завршног испита:

Сертификација – Испит служи за издавање дипломе или сертификата којим се потврђује да је ученик са успехом завршио основно образовање

Селекција кандидата – Завршни испит улази у број поена с којим ученици конкуришу приликом уписа у средње школе (од 100 поена 40 поена носи успех на завршном испиту, а 60 успех из појединих разреда)

Eвалуација система образовања – На основу резултата које ученици постигну добиће се слика о степену у којем су ученици достигли предвиђене стандарде знања, умења и навика, тј. какав је квалитет образовања и колике су разлике у образовним постигнућима између различитих група ученика (регионалне разлике, полне, урбано-руралне итд). Добијени подаци омогућиће да се предложе и предузму мере које би побољшале квалитет образовног система.

2) Питање: Да ли је завршни испит на крају основне школе обавезан и ко га полаже?

Завршни испит на крају основне школе је обавезан и полажу га сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи

3) Питање: Када почиње увођење завршног испита на крају основне школе?

Процес увођења завршног испита започеће јуна 2011.год. када ће осми разред завршити прва генерација ученика која је образована по новим наставним програмима.

4) Питање: Како ће изгледати завршни испит на крају основне школе у 2010/2011?

Завршни испит у школској 2010/2011-ој неће се много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу.

• Испит ће бити организован у јуну месецу, и састојати се од два предмета:српски односно матерњи језик и математика

• Завршни испит спровешће се током два дана (један дан – један предмет). Испит за сваки предмет трајаће 120 минута

• Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле потпуно непознати.

5) Питање: Како ће тећи припрема за полагање завршног испита?

За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака. Збирке задатака садрже низове задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања. Одређен број задатака из збирки биће коришћен на завршном испиту. Збирку задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Министарство просвете обавезује школе да припрему за Завршни испит укључе у наставни програм током 40-часовне радне недеље.

6) Питање: Како ће се вредновати завршни испит приликом уписа у средње школе?

Од укупно 100 поена 40 ће носити завршни испит, а 60 успех ђака током основног школовања.

7) Питање: Како ће изгледати финални модел завршног испита, који ће се примењивати од школске 2013/2014 године? (То су ученици петог разреда у школској 2010/2011 години)

Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:

• Испит ће се полагати употребом теста из предмета српски језик (односно матерњи језик), математика и употребом комбинованог (једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, биологија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.

• Teстови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака.

• Листа стандарда осносно знања и компетенција који ће се испитивати потпуно непознатим задацима биће објављена до почетка школске 2012/2013, дакле када генерација која иде у пети разред у школској 2010/2011 започиње седми разред

• Прво пробно завршно тестирање из комбинованог теста (нови тест, тест из наука) обавиће се током школске 2011/2012 школске године. Друго пробно тестирање из комбинованог теста са потпуно непознатим задацима обавиће се током 2013.godine.

8) Питање: Да ли ће завршни испити бити прилагођени ученицима са сметњама у развоју?

Да, завршни испит биће прилагођен ученицима са сметњама у развоју. Прилагођавање завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се зависно од врсте и степена сметње, а према индивидуалном образовном плану. Могуће су различите врсте прилагођавања завршног испита за ове ученике: прилагођен испитни материјал (Брајево писмо, графичко преобликовање, језичко преобликовање, прилагођавање задатака, прилагођена опрема, просторно прилагођавање….

9) Питање: Који су то новитети које доносе завршни испити?

• Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи.

• Завршни испит састојаће се у свом финалном облику из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)

• Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.

• Завршни испит у свом финалном моделу биће састављен само од непознатих задатака.

• Завршни испит биће прилагођен ученицима са сметњама у развоју

• Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *