ЈНМЛ – храна 2018, закључен уговор


ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                          

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум: 05.03.2018.

Број: 161

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/15и 68/15)

 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

о б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ЈНМВ 1/2018 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

Наручилац:

ОШ”Иво Лола Рибар”

Краљевића Марка 2/а ,Нови Сад

Интернет страница:www.ivololaribar.net

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:

– 15100000 – производи животињског порекла,месо и млечни производи

– 15300000  – воће и поврће и сродни производи

– 15400000  – животињска или биљна уља и масти

 – 15500000 – млечни производи

– 15610000 -млинарски производи

– 15800000 – разни прехрамбени производи

– 15980000 – безалкохолна пића

 

Уговорена вредност: 2.799.611,38 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљенa је једна понуда

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 2.460.321,68 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а  – 2.460.321,68 динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена са пдв-а – 2.799.611,38 динара

Најнижа понуђена цена са пдв -а –  2.799.611,38 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.02.2018.

Датум закључења уговора: 05.03.2018

Подаци о добављачу: „Vidaco“ доо, Гагаринова 6.Нови Сад ,  матични број: 20761750

Период важења уговора: До 31.12.2018.године

Околности по које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности

Комисија за јавне набавке

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *