ЈНМВ 2/2018 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                          

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум: 01.03.2018.

Број:137

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15, 68/15.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке бр.134  Од 01.03.2018. год., Наручилац

 

ОСНОВНА ШКОЛА ”ИВО ЛОЛА РИБАР

КРАЉЕВИЋА МАРКА бр.2/А, НОВИ САД 21000

 

у п у ћ у је

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ  2/2018 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 

 1. Наручилац:

 

ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР

Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

 

Пиб:101635461

 

Матични број:08066701

Жиро рачун:

840-479660-46 

                          Интернет страница:www. ivololaribar.net

                   е – mail: skola@ivololaribar.net

 1. Врста наручиоца

 

Просвета

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

 1. Врста предмета јавне набавке : Добра
 2. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара 

 

материјалa   за   одржавање    хигијене,   а   према спецификацији датој конкурсној

 

документацији.

Назив и ознака из општег речника:

 • шифра 33760000- Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
 • шифра 39830000 – Производи за чишћење

 

 1. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности
 2. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале

 

 

вредности  – добара  –  материјалa за одржавање хигијене ЈНМВ  2/2018 донеће

 

се применом критеријумакритеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиoca:  Интернет страница: www. ivololaribar.net

 

 

 1. Начин подношења понуде и рок:

 

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте:  Понуда за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ  2/2018 Набавка материјалa за одржавање хигијене.

 

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца . На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда је  12.03.2018 .године до 10,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 12.03.2018. године до 10,00  часова.

 

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

 

По окончању поступка отварања понуда комисија за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца , на дан  12.03.2018.године , са почетком у

 

10,30 часова.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни

 

да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

 

 1. 12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 1. Лице за контакт:

                                     Кондић Жељко, E-mail:skola@ivololaribar.net

 

 1. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ ”Иво Лола Рибар”,Нови Сад или путем е-маил-а: E-mail:skola@ivololaribar.net

         са назнаком – Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале вредности – добара – материјалa за одржавање хигијене, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *