ЈНМВ конкурсна документација – осигурање имовине


 

Основна школа „Иво Лола Рибар“

Краљевића Марка 2/а – Нови Сад

                                    Број: 211 од 20.03.2018.

 

 

Конкурсна документација

за јавну набавку мале вредности број 5/2018 за

 

Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурање лица  oд последица несрећног случаја

                      (запослених радника и ученика школе)

 

 

 

 

 

Нови Сад, март 2018. године

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015. 68/2015. у даљем тексту: Закон), чланa 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину докази-вања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 206. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2017. припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности

 

Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослених радника и ученика школе)

 

број ЈН МВ 5/2018

 

Конкурсна документација садржи:

 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чла-нова 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

5

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 9
V Образац понуде 18
VI Подаци за осигурање 19
VII Модел уговора 23
VIII Образац изјаве о независној понуди 33
IX Образац трошкова припреме понуда 34
Х Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу 35

 

Укупан број страна конкурсне документације: 36.

 

 

Напомена: Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документација.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

 

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“

Адреса наручиоца: Краљевића Марка 2/а – НОВИ САД

Интернет страница наручиоца: www.ivololaribar.net

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН МВ 5/2018 је набавка услуга – осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе), а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Јавна набавка број ЈН МВ 5/2018 се спроводи као јавна набавка мале вредности, обликована по партијама, а ради зак-ључења уговора о јавној набавци за сваку партију посебно.

 

Шифра  из Општег речника набавке 66515200 – услуге осигурања имовине.

Шифра  из Општег речника набавке 66512000 – услуге осигурања лица.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 1. Контакт

Контакт лице: Жељко Кондић, секретар школе

                         телефон 021/472-1772

                         Е-mail:skola@ivololaribar.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. II) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН МВ 5/2018 су услуге осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) за период од 01.04.2018. до 01.04.2019. године, осигурање запослених радника од последица несрећног случаја за период од 01.04.2018. до 01.04.2019. године и осигурање ученика школе од последица несрећног случаја за период од 01.09.2018. до 01.09.2019. године. Јавна набавка број 5/2018  се спроводи као јавна набавка мале вредности, обликована по партијама, а ради закључења уговора о јавној набавци за сваку партију посебно.

 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:

 • Партија 1. – Услуге осигурања имовинe (објекти и опрема, одговорност из делатности)
 • Партија 2. – Услуге осигурања лица за запослене раднике
 • Партија 3. – Услуге осигурања лица за ученике школе.

 

Шифра  из Општег речника набавке 66515200 – услуге осигурања имовине

Шифра  из Општег речника набавке 66512000 – услуге осигурања лица

 

Позив за подношење понуда објављен је 20.03.2018. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. ЈН МВ 5/2018. може се преузети на:

 • Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs);
 • Интернет страници наручиоца (www.ivololaribar.net)

 

 1. Партије

Предметна набавка је обликована у три партије:

 • Партија 1. – Услуге осигурања имовинe (објекти и опрема, одговорност из делатности)
 • Партија 2. – Услуге осигурања лица за запослене раднике
 • Партија 3. – Услуге осигурања лица за ученике школе.

 

 

 

III) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. Обавезни услови

Право учешћа у поступку јавне небавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 Закона:

 • да је  регистрован  код  надлежног  органа, односно уписан у одговарајући реги-

       стар, (чл.75. ст. 1. тач. 1 Закона)

 • да он  и  његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

       члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

       привреде,  кривична  дела против животне средине, кривично дело примања или 

       давања мита, кривично дело преваре, (чл.75. ст. 1. тач. 2 Закона),

 • да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, (чл.75. ст. тач. 4 Закона)
 • да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом, (чл.75. ст. тач. 5 Закона)
 • да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запош-

       љавању и условима рада, заштити животне средине. (чл.75. ст.2. Закона),

 • да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 1. 2. Додатни услови

Понуђач мора доказати и да испуњава следеће додатне услове:

 • да понуђач располаже на дан 31.12.2016. године разликом расположиве и захте-ване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања у износу од најмање 1.000.000.000,00 динара,
 • да није пословао са губитком у последње три године пословања (2014, 2015 и 2016).
 • да располаже важећим сертификатом о стандарду пословања ISO 9001/2008,
 • да има ажурност у решавању штета у 2016. години већу или једнаку 85%.

 

 1. Упутство како се доказује испуњеност услова

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне на-бавке услуга понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне на-бавке у складу са члановима 75. и 76. Закона, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, у погледу ког доставља неоверену фотокопију важеће дозволе, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. По истом принципу доказе достављају и под-извођач и понуђач који је члан групе понуђача.

Тражени докази могу бити поднети и у неовереним фотокопијама, а Наручилац ће пре доношења одлуке о додели Уговора захтевати од понуђача, чија понуда буде, на основу извештаја комисије за јавну набавку, оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа.

Ако понуђач у року од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА

Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив делатности:  
ПИБ:  

 

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговор-ношћу, као заступник понуђача дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач___________________________________________ у поступку јавне набавке ус-луга осигурања имовине и лица ЈН МВ 5/2018 испуњава све услове из чланова 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из реги-стра надлежног Привредног суда – за правна лица. Извод из регистра Агенције за при-вредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра – за предузетнике.

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сва-ког учесника из групе.

 

 1. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела прима-ња или давања мита, кривично дело преваре:

–  Законски заступник, физичко лице и предузетник: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пре-бивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

–  Правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заш-тите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело пре-варе. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно до-ставити, су:

– Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

– Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)

– Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан орга-низоване криминалне групе.

Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника; У случају да правно лице има више закон-ских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих;  У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе; за неко од кри-вичних дела као члан организоване криминалне групе.

 

 1. 4. Понуђач је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији – Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода – или потврда/уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда.

Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена до-каза треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку при-ватизације.

У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе.

 

 1. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом – ДОКАЗ: Решење Народне банке Србије за обављање делатности осигурања.

 

6.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

 

 1. Понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 • да понуђач располаже на дан 31.12.2016. године разликом расположиве и захте-ване маргине солвентности за неживотна осигурања/реосигурања у износу од најмање 1.000.000.000,00 динара. Као доказ приложити образац АК-НО/РЕ (аде-кватност капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2016. године).
 • да није пословао са губитком у последње три године пословања (2014, 2015 и 2016). Као доказ приложити Биланс успеха за 2014, 2015 и 2016 годину или Извештај о бонитету који обухвата ове три године.
 • да располаже важећим сертификатом о стандарду пословања ISO 9001/2008 (да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001/ 2008, чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно призна-тим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог ни-воа. Као доказ приложити Копију важећег сертификата о усаглашености система квалитета са захватима стандарда ISO 9001/2008)
 • да понуђач има ажурност у решавању штета у 2016. години већу или једнаку 85% (ажурност у решавању штета биће израчуната према следећој формули:

                          Број решених штета              Број одбијених и сторнираних

ажурности=      у 2016. години             +       штета у 2016. години________ х 100

                               Број резервисаних штета   +   Број пријављених штета

                               на крају 2015. године              у 2016. години

 

     Као доказ приложити Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2016. го-

     дини“ са сајта НБС (www.nbs.rs) Надзор осигурања – Пословање друштава за осигу-

     рање – годишњи извештаји.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да за подизво-ђача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став1. тач.1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко под-извођача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.5) Закона дужан је да достави понуђач за део набавке који му је поверен, и за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

    

                                                                                               ПОНУЂАЧ

________________________

                                                                   м.п.                        (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IV) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

 

 1. Начин попуњавања обрасца понуде

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из Кон-курсне документације.

 

Понуда (са свим елементима и обрасцима назначеним у конкурсној документацији, који чине саставни део понуде) мора бити сачињена на приложеним обрасцима, јасна и недвосмислена, читко откуцана или написана штампаним словима постојаним масти-лом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца, неће се уважити и таква понуда ће се одбити.

 

Име и функција особе која потписује понуду, морају бити откуцани писаћом машином, одштампани или написани штампаним словима постојаним мастилом испод потписа.

 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образааца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом пону-ђача.

 

 1. Захтеви наручиоца у погледу садржине понуде

Понуђач је у обавези да пажљиво прегледа сва упутства, обрасце, одредбе и техничке спецификације конкурсне документације и да наведе све тражене податке на обрасцу понуде, да исту потпише и овери.

 

Понуда мора бити комплетно сачињена према датој спецификацији и на преузе-тим обрасцима, јасна и недвосмислена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обу-хвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случа-ју да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

 

Докази из чланова 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

Један понуђач може да се појави за сваку партију посебно и то као понуђач који нас-тупа самостално. Ако група понуђача поднесе заједничку понуду попуњава се образац „Подаци о понуђачу“ у оноликом броју примерака колико има понуђача.

 

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда, а измена или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће достављено са ознаком на коверти: «Измена понуде», «Допуна понуде» или «Опозив понуде» за јавну набавку – „Не отварај-Понуда за набавку услуга осигурања број ЈН МВ 5/2018“.Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

.

 1. Цена

Цена се исказује у динарима. Понуђач у понуди треба да назначи јединичну цену за сваку позицију, као и укупну цену за понуђену услугу.

 

Цена је фиксна током извршења уговора и не подлеже променама ни из којих разлога. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

 

Обавеза је понуђача да изврши рачунску контролу своје понуде. Ако се утврди рачун-ска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

 

 1. Захтеви наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде

Рок важења понуде

Свака достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.

 

Начин плаћања

 У складу са динамиком прилива средстава из буџета Градске управе за образовање града Новог Сада, а према испостављеној фактури Понуђача.

 

 1. Појашњење понуде

Понуђач може да захтева појашњење понуде у писменом облику, поштом, телефаксом или путем електронске поште најкасније 5 дана пре истека понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор достави понуђачу и да исто-времено тај одговор објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним ин-формацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ број 5/2018“. Тражење информација телефонским путем није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво у складу са чланом 20. Закона.

 

 

 

 1. Додатна објашњења понуђача након отварања понуде

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вред-новању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача.

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уоче-них приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не саг-ласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприх-ватљиву.

 

 1. Критеријуми за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најпо-вољнија понуда“ и то:

 • Партија 1. – Осигурање имовине (објекти и опрем, одговорност из делатности)
 1. Понуђенa цена – премија осигурања – 80 пондера
 2. Рок за решавање штета20 пондера

 

 • Партија 2. – Осигурање лица од последица несрећног случаја (за запослене раднике)
 1. Понуђенa цена – премија осигурања – 80 пондера
 2. Рок за решавање штета20 пондера

 

 • Партија 3. – Осигурање лица од последица несрећног случаја (за ученике школе)
 1. Понуђенa цена – премија осигурања – 80 пондера
 2. Рок за решавање штета20 пондера

 

Начин оцењивања:

 

Партија 1. – Осигурање имовине

(објекти и опрема и одговорност из делатности)

 

 1. Понуђена цена

Цена = Премија конкретног понуђача __   х 80

             Планирана финансијска средства        

      Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 80.

      

 1. Рок за решавање штета

    Бодовање се врши по скали:      до 14 дана                  20 пондера

                                                        

 

       Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 20.

       Доказ: Изјава о року неопходном за решавање штета.

        

Партија 2. – Осигурање лица од последица несрећног случаја

(за запослене раднике)

 1. Понуђена цена

Цена = Премија конкретног понуђача __   х 80

             Планирана финансијска средства        

      Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 80.

 

 1. Рок за решавање штета

    Бодовање се врши по скали:      до 14 дана                  20 пондера

                                                       

 

      Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 20.

      Доказ: Изјава о року неопходном за решавање штета.

 

Партија 3. – Осигурање лица од последица несрећног случаја

(за ученике школе)

 1. Понуђена цена

Цена = Премија конкретног понуђача __   х 80

             Планирана финансијска средства        

      Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 80.

 

 1. Рок за решавање штета

    Бодовање се врши по скали:      до 14 дана                  20 пондера

                                                       

 

      Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 20.

      Доказ: Изјава о року неопходном за решавање штета.

 

У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда буду изједначене у погледу броја пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен путем жреба од стране Комисије за јавне набавке.

 

                 а) Подношење понуде

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда и истиче последњег дана рока 29.03.2018. године до 10.00 часова. Уколико последњи дан рока пада у суботу, недељу или дан када се не ради рок се продужава на први радни дан.

 

Понуде са припадајућом документацијом се достављају лично или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а – НОВИ САД, са обавезном назнаком на коверти „Не отварати – понуда за ЈН МВ 5/2018 – Осигурање имовине (објеката и опреме,  одговорности из делатности) и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе)“.

 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име особе за контакт.

 

Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаго-временом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотво-рену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са упутством за достављање конкурсне документације неће бити разматране, односно исте ће се одбити.

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју пону-ду.

 

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

 

б) Отварање понуде

Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда 29.03.2018. године у просторијама наручиоца Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а  – НОВИ САД са почетком у 10.30 часова. Уколико послед-њи дан рока пада у суботу, недељу или дан када се не ради рок се продужава на први радни дан.

 

Присутни представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

 

в) Рок за доношење одлуке о додели Уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

 

 1. Закључивање уговора

Наручилац ће закључити уговор након истека законског рока за заштиту права пону-ђача. Комисија наручиоца ће позвати одабраног понуђача да достави оригиналну документацију или оверене фотокопије ради потписивања Уговора. Уколико понуђач у остављеном року не достави тражену документацију Уговор ће бити потписан са првим следећим понуђачем са ранг листе.

 

 1. Одустајање од избора

Наручилац има право да одустане од вршења избора из оправданих разлога, уз писмено образложење за одустајање од избора.

 

 1. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као средство финан-сијског обезбеђења за озбиљност понуде по ЈН МВ 5/2018, која мора бити евиден-тирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити ове-рена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у ме-ничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

 

Наручилац ће уновчити меницу уколико:

– понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

– понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

 

 1. Подношење захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту пра-ва се подноси наручиоцу у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено непосредно, електронском пош-том на e-mail: skola@ivololaribar.net , факсом на број: 021/472-1772. О поднетом Захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкас-није у року од два дана од пријема захтева.

       Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подно-шење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

       После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

       Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у по-ступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

       Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

       После доношења одлуке о избору најповољније понуде, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од пријема одлуке.

       Подносилац захтева за заштиту права је дужан уплатити таксу у износу од 60.000,00  динара у корист буџета РС, према чл. 116 ст. 1 Закона о јавним набавкама, на рачун 840-30678845-06, позив на број JH MB 5/2018 и томе достави доказ Наручиоцу.

      Поступак заштите права понуђача је регулисан одредбама члана 148-167 Закона.

      Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садр-жи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одгова-рајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

 

        Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

        Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

       Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

        Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду o трошковима одлучу-је Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

 

 1. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре об-јављивања позива за подношење понуда.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се oдноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Основна школа „Иво Лола Рибар“

Краљевића Марка 2/а – НОВИ САД

Број: ЈН МВ 5/2018

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

 1. Назив понуђача:___________________________________________
 2. Адреса понуђача:__________________________________________
 3. Одговорно лице понуђача___________________________________
 4. Особа за контакт:__________________________________________
 5. Телефон:__________________________________________________
 6. Телефакс:_________________________________________________
 7. Електронска пошта:________________________________________
 8. Рачун понуђача:___________________________________________
 9. Матични број понуђача:____________________________________
 10. ПИБ понуђача:____________________________________________

 

 

 

Место и датум                                         Потпис и печат одговорног лица понуђача

 

______________                                        ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 1. V) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

ПОНУДА

за јавну набавку мале вредности услуга осигируња имовине (објеката и опре-ме, одговорности из делатности) и осигурања лица од последица несрећног слу-чаја (запослени радници и ученици школе) на основу Позива за подношење понуде број ЈН МВ 5/2018 од 20.03.2018. године.

 

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (привредно друштво)

 

Назив – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив делатности:  
ПИБ:  
Назив банке и број рачуна:  
Телефон:  
Е-маил адреса:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Датум подношења понуде:  
Деловодни број понуде:  

 

 

 • ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Понуда се подноси:
– самостално – као заједничка понуда – као понуда са подизвођачем

 

 

 • РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

 

 

 

 

 

4)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

     

 

 

 

 

Партија 1. Партија 2. Партија 3.

 

Укупно
 Имовина и одговорност Незгода запослени  Незгода ученици

 

Укупна цена без пореза на премију неживотних осигурања:        
Порез на премију неживотних осигурања:        
Укупна цена са порезом на премију неживотних осигурања:        
Рок плаћања:  
Рок важења понуде:  
Рок непроменљивости цене:  
Референце понуђача:  

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потвр-ђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

Пошто је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач је дужан да попуни само она поља испод партије/партија за коју/које подноси понуду/понуде.

 

 

 

                                                                                              ПОНУЂАЧ

 

________________________

 

                                                                 М.П.                             (потпис овлашћеног лица)

 

 

 1. VI) ПОДАЦИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

 

ПОДАЦИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

 

 1. Подаци за осигурање имовине (објеката и опреме), према пословним књигама осигураника за 2017. годину, су следећи:

 

1) грађевински објекти                                               55.327.060,00

 

2) опрема                                                                     15.102.281,00                        

     – опрема по лому                                                     3.807.928,00

     – рачунари                                                                4.154.883,00

     – покретна техника                                                  1.990.800,00

     – намештај                                                                5.148.670,00

 

3) књиге у библиотеци                                                1.150.354,00

 

4) пројекти за надоградњу                                          1.654.040,00

 

Осигурани ризици су:

1) осигурање од пожара за грађевинске објекте и опрему, са допунским ризицима по-плаве, бујице и високих вода, изливом воде из инсталација и доплатком за амортизаци-ју код делимичних штета.

2) осигурање од пожара за књиге у библиотеци, са допунским ризицима поплаве, бујице и високих вода и изливом воде из инсталација.

3) осигурање од пожара за пројекте за надоградњу, са допунским ризицима поплаве, бујице и високих вода и изливом воде из инсталација.

4) осигурање од лома машина за механичку опрему грађевинских објеката (10% од вредности објеката) и опрему по лому са доплацима за амортизацију код делимичних штета, одбитном франшизом, трошковима земљаних радова и трошковима изналажења места грешке.

5) комбиновано осигурање рачунара са доплацима за амортизацију код делимичних штета и одбитном франшизом.

6) комбиновано осигурање покретне технике (лап топови, интерактивни систем, видео бим, камере) са доплацима за амортизацију код делимичних штета и одбитном фран-шизом

7) осигурање од провалне крађе за намештај, уређаје, машине и апарате на „први ризик“ – 320.000,00 динара са доплатком за франшизу и попустима за обезбеђење објеката.

8) осигурање стакла од лома, „на први ризик“, непомична дебљине 4мм и више 200.000,00 динара, стакла на вратима 40м2 х 3.000,00 дин/м2 = 120.000,00 динара, стакла на столовима у зборници (четири стола по 4м2) 16м2 х 3.000,00 дин/м2 = 48.000,00 динара са санитарним уређајима: ВЦ шоље 20 комада х 10.000,00 динара/ком, лавабои 10 комада х 10.000,00 динара/ком.

 

Осигураник има уграђен видео надзор и чуварску службу, те стога треба урачунати припадајући попуст за обезбеђење објеката и опреме.

 

Предвиђена финансијска средства за осигурање објеката и опреме са порезом на премију неживотних осигурања износе 469.500,00 динара.

 

Ово осигурање има скаденцу 01.04.2018. – 01.04.2019. године

 

 1. Подаци за осигурање одговорности из делатности, према пословним књигама осигураника за 2017. годину, су следећи:

 

1) бруто приход:                                              81.422.000,00

2) нето зараде:                                                 38.035.357,00

3) број запослених радника:                                     79

4) број ученика:                                                        850

 

Осигурана је законска одговорност осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица, запослених и ученика, проистекле из делатности осигураника. Уговорена је јединства агрегатна сума за ствари и лица на 1.000.000,00 динара, а укупна обавеза осигуравача за цео период трајања осигурања је 2.000.000,00 динара.

 

Осигурање урадити без учешћа у штети осигураника.

 

Предвиђена финансијска средства за осигурање одговорности из делатности са порезом на премију неживотних осигурања износе 74.000,00 динара.

 

Ово осигурање има скаденцу 01.04.2018 – 01.04.2019. године

 

 1. 3. Подаци за осигурање запослених радника од последица несрећног случаја за 2018. годину, су следећи:

 

Укупан број запослених је 79 људи.

 

Осигурани ризици су:

– смрт услед незгоде на осигурану суму 100.000,00 динара

– инвалидитет на осигурану суму 200.000,00 динара

– дневна накнада на осигурану суму 50,00 динара..

 

Предвиђена финансијска средства за осигурање запослених радника од последица несрећног случаја износ 116.000,00 динара.

 

Ово осигурање има скаденцу 01.04.2018 – 01.04.2019. године

 

 1. 4. Подаци за осигурање ученика

од последица несрећног случаја за 2018. годину, су следећи:

 

Укупан број ученика је 850.

 

Осигурани ризици су:

– смрт услед незгоде на осигурану суму 450.000,00 динара

– инвалидитет на осигурану суму 900.000,00 динара

– дневна накнада на осигурану суму 200,00 динара

– трошкови лечења на осигурану суму 159.580,00

– прелом костију услед незгоде на осигурану суму 9.000,00 динара.

 

Предвиђена финансијска средства за осигурање ученика од последица несрећног случаја износе 297.500,00 динара.

 

Ово осигурање има скаденцу 01.09.2018. – 01.09.2019. године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII) МОДЕЛ УГОВОРА

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ

(ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА, ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ)

(модел Уговора)

 

Закључен између следећих уговорних страна:

 1. ____________________________________________________________________, којe заступа директор ____________________________ (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и
 2. _____________________________________________________________________ које заступа овлашћено лице _________________________ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)

 

Основ Уговора:

ЈН МВ ___________

Број и датум одлуке о додели Уговора: ______________________

Понуда изабраног понуђача број __________ од ______________

 

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуга осигурања имовине (објеката и опреме и одго-ворности из делатности) у складу са усвојеном понудом понуђача ________________________ бр.________ од _________________, за партију__________ која је саставни део овог Уговора.

 

Члан 2.

Понуђач је у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. _________ изабран као најповољнији понуђач и овим Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведене набавке услуга осигурања у свему према опису, спецификацији и износима из понуде бр.__________________ .

 

Члан 3.

Укупна вредност услуге осигурања имовине (објеката и опреме и одговорности из делатности) по усвојеној понуди је _________ динара без пореза на премију, а порез на премију износи __________ динара.

 

Јединичне цене из понуде су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током извр-шења Уговора.

Члан 4.

Плаћање по овом Уговору ће се извршити у складу са ануитетним планом који ће бити одређен у фактури понуђача и у складу са приливом новчаних средстава из буџета Града Новог Сада.

 

Реализација уговорене вредности у 2018. години вршиће се до максимално расположи-вог износа средстава, а у 2019. години према пројекцији финансијског плана Градске управе за образовање града Новог Сада.

 

Члан 5.

Полиса осигурања важи од 01.04.2018. године до 01.04.2019. године. Важност уговорa је годину дана од дана закључивања уговора.

 

 

Члан 6.

Рок за решавање одштетних захтева износи ____ дана, од дана предаје комплетне документације неопходне за решавање одштетних захтева Осигуравачу.

 

Члан 7.

Понуђач се обавезује да изврши поврат новчаних средстава (донација или превентива) у висини од ______% од уговорене цене осигурања.

 

Члан 8.

Понуђач је дужан да достави регистровану меницу и менично овлашћење за озбиљ-ност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и пот-писана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и по-пуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а., као гаранција да понуђач  неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор .

        Када понуђач потпише уговор, меница коју је доставио као гаранцију за озбиљност понуде, постаје гаранција за добро извршење посла која је наплатива у случајевима предвиђеним моделом уговора, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора. Приликом закључења уговора, добављач ће доставити  ново менич-но овлашћење са уговореним  износом . Уз меницу мора бити достављена копија  кар-тона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу

Члан 9.

Уговорне стране ће решавати све спорове у реализацији Уговора споразумно, а уколико то није могуће надлежан ће бити суд у Новом Саду.

 

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој страни припадају по 2 (два) примерка.

 

 

Наручилац:                                                                                                         Понуђач:

 

___________________                                                                             __________________

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  УСЛУГА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

(модел Уговора)

 

Закључен између следећих уговорних страна:

 1. ____________________________________________________________________, којe заступа директор ____________________________ (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и
 2. _____________________________________________________________________ које заступа овлашћено лице _________________________ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)

 

Основ Уговора:

ЈН МВ ___________

Број и датум одлуке о додели Уговора: ______________________

Понуда изабраног понуђача број __________ од ______________

 

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуга осигурања незгоде за запослене раднике у складу са усвојеном понудом понуђача ________________________ бр.________ од _________________, за партију__________ која је саставни део овог Уговора.

 

Члан 2.

Понуђач је у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. _________ изабран као најповољнији понуђач и овим Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведене набавке услуга осигурања у свему према опису, спецификацији и износима из понуде бр.__________________ .

 

Члан 3.

Укупна вредност услуге осигурања незгоде за запослене раднике по усвојеној понуди је _________ динара без пореза на премију, а порез на премију износи __________ динара.

 

Јединичне цене из понуде су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током извр-шења Уговора.

Члан 4.

Плаћање по овом Уговору ће се извршити у складу са ануитетним планом који ће бити одређен у фактури понуђача и у складу са приливом новчаних средстава из буџета Града Новог Сада.

 

Реализација уговорене вредности у 2018. години вршиће се до максимално расположи-вог износа средстава, а у 2019. години према пројекцији финансијског плана Градске управе за образовање града Новог Сада.

 

Члан 5.

Полиса осигурања важи од 01.04.2018. године до 01.04.2019. године. Важност уговорa је годину дана од дана закључивања уговора.

 

Члан 6.

Рок за решавање одштетних захтева износи ____ дана, од дана предаје комплетне документације неопходне за решавање одштетних захтева Осигуравачу.

 

Члан 7.

Понуђач се обавезује да изврши поврат новчаних средстава (донација или превентива) у висини од ______% од уговорене цене осигурања.

 

Члан 8.

Понуђач је дужан да достави регистровану меницу и менично овлашћење за озбиљ-ност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и пот-писана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и по-пуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а., као гаранција да понуђач  неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор .

        Када понуђач потпише уговор, меница коју је доставио као гаранцију за озбиљност понуде, постаје гаранција за добро извршење посла која је наплатива у случајевима предвиђеним моделом уговора, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора. Приликом закључења уговора, добављач ће доставити  ново менич-но овлашћење са уговореним  износом . Уз меницу мора бити достављена копија  кар-тона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу

Члан 9.

Уговорне стране ће решавати све спорове у реализацији Уговора споразумно, а уколико то није могуће надлежан ће бити суд у Новом Саду.

 

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој страни припадају по 2 (два) примерка.

 

Наручилац:                                                                                                         Понуђач:

 

___________________                                                                             _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  УСЛУГА ОСИГУРАЊА НЕЗГОДЕ ЗА УЧЕНИКЕ

(модел Уговора)

 

Закључен између следећих уговорних страна:

 1. ____________________________________________________________________, којe заступа директор ____________________________ (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и
 2. _____________________________________________________________________ које заступа овлашћено лице _________________________ (у даљем тексту ПОНУЂАЧ)

 

Основ Уговора:

ЈН МВ ___________

Број и датум одлуке о додели Уговора: ______________________

Понуда изабраног понуђача број __________ од ______________

 

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуга осигурања незгоде за ученике у складу са усво-јеном понудом понуђача ________________________ бр._______ од________________, за партију__________ која је саставни део овог Уговора.

 

Члан 2.

Понуђач је у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. _________ изабран као најповољнији понуђач и овим Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у реализацији наведене набавке услуга осигурања у свему према опису, спецификацији и износима из понуде бр.__________________ .

 

Члан 3.

Укупна вредност услуге осигурања незгоде за ученике по усвојеној понуди је _________ динара без пореза на премију, а порез на премију износи __________ динара.

 

Јединичне цене из понуде су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током извр-шења Уговора.

Члан 4.

Плаћање по овом Уговору ће се извршити у складу са ануитетним планом који ће бити одређен у фактури понуђача и у складу са приливом новчаних средстава из буџета Града Новог Сада.

 

Реализација уговорене вредности у 2018. години вршиће се до максимално расположи-вог износа средстава, а у 2019. години према пројекцији финансијског плана Градске управе за образовање града Новог Сада.

 

Члан 5.

Полиса осигурања важи од 01.09.2018. године до 01.09.2019. године. Важност уговорa је годину дана од дана закључивања уговора.

 

Члан 6.

Рок за решавање одштетних захтева износи ____ дана, од дана предаје комплетне документације неопходне за решавање одштетних захтева Осигуравачу.

 

 

Члан 7.

Понуђач се обавезује да изврши поврат новчаних средстава (донација или превентива) у висини од ______% од уговорене цене осигурања.

 

Члан 8.

Понуђач је дужан да достави регистровану меницу и менично овлашћење за озбиљ-ност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и пот-писана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и по-пуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а., као гаранција да понуђач  неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор .

        Када понуђач потпише уговор, меница коју је доставио као гаранцију за озбиљност понуде, постаје гаранција за добро извршење посла која је наплатива у случајевима предвиђеним моделом уговора, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора. Приликом закључења уговора, добављач ће доставити  ново менич-но овлашћење са уговореним  износом . Уз меницу мора бити достављена копија  кар-тона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу

Члан 9.

Уговорне стране ће решавати све спорове у реализацији Уговора споразумно, а уколико то није могуће надлежан ће бити суд у Новом Саду.

 

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој страни припадају по 2 (два) примерка.

 

Наручилац:                                                                                                         Понуђач:

 

___________________                                                                             _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Назив наручиоца  
Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Овлашћено лице  
Телефон, Е-маил  

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно извр-шавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

 

                                                                                                    ПОНУЂАЧ

 

 

                                                            м.п.                                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

 

У складу са чланом 75 став. 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

 

У име понуђача __________________________________ из ________________________ изјављујем да се поштују све обавезе проистекле из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.

 

 

 

 

                                                                                                      ПОНУЂАЧ

 

 

                                                            м.п.                                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђачу ___________________________________ из __________________________није изречена мера забране обављања делатности, која је била  на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

 

 

 

 

 

У_________________________

 

Дана_____________2018. године

            ПОНУЂАЧ

 

_______________________________

м.п.          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

 

 

 

 

 

 

 

VIII) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 26 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Назив наручиоца  
Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Овлашћено лице  
Телефон, Е-маил  

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

                                                                                                    ПОНУЂАЧ

 

 

                                                            м.п.                                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

 

 

 1. IX) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМА-ЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

          Датум:                                          М.П.                                 Потпис понуђача

__________________                                                                     _________________

 

 

Х) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

 

 

КОРИСНИК:  ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Нови Сад

ТЕКУЋИ РАЋУН:840-479660-46, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

МАТИЧНИ БРОЈ:  08066701  ПИБ: 101635461

 

Предајем  регистровану, бланко, соло меницу број: _________________ и овлашћујем ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Краљевића Марка 2/а из Новог Сада као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ од:_____________динара, словима: ____________________________ ____________________________.

На име гаранције за добро извршење посла по  јавној набавци мале вредности ЈН МВ бр. 5/2018 поднете од стране дужника са роком наплате 30 дана дужим од дана рока за коначно извршење посла и која може бити  безусловно, неопозиво без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив, у  следећим случајевима:

– Дужник након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

– Дужник коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  

Овлашћујемо ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Краљевића Марка 2/а из Новог Сада да у складу са одредбама конкурсне документације ЈН МВ бр 5/2018 за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски изврши наплату са свих рачуна дужника – из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово менично писмо – овлашћење, дође до промене лица овлашћених за заступање, или располагање средствима на текућим рачунима дужника, промене печата, статусних промена код дужника или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

 

  

 

Датум издавања овлашћења:                                 ДУЖНИК- ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________

                                                      Адреса: ____________________________

  Матични број: ______________________

ПИБ: ______________________________

 

 

                                                           М.П.                                                  ДИРЕКТОР

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

 

 

КОРИСНИК:  ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Нови Сад

ТЕКУЋИ РАЋУН:840-479660-46, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

МАТИЧНИ БРОЈ:  08066701  ПИБ: 101635461

 

Предајем  регистровану, бланко, соло меницу број: _________________ и овлашћујем ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а из Новог Сада као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ од: _____________ динара,  словима: ____________________________ _____________________________.

На име гаранције за озбиљност понуде по  јавној набавци мале вредности ЈН МВ 5/2018 поднете од стране дужника са роком наплате 30 дана дужим од дана рока за коначно извршење посла и која може бити  безусловно, неопозиво без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив, у  следећим случајевима:

– Дужник након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

– Дужник коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;понуђач коме је додељен уговор не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

Овлашћујемо ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Нови Сад да у складу са одредбама конкурсне документације ЈН МВ бр 5/2018 за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски изврши наплату са свих рачуна дужника – из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово менично писмо – овлашћење, дође до промене лица овлашћених за заступање, или располагање средствима на текућим рачунима дужника, промене печата, статусних промена код дужника или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана примљеног обавештења од стране понуђача да одустаје од учешћа у поступку јавне набавке.

 

  

Датум издавања овлашћења:                                 ДУЖНИК- ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

_______________________

                                                      Адреса: ____________________________

  Матични број: ______________________

ПИБ: ______________________________

 

 

 

                                                          М.П.                                                  ДИРЕКТОР

 

_________________________

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *