ЈНМВ позив за подношење понуда – осигурање имовине


ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                               

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум: 20.03.2018.

Број:209

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вред-ности бр.206 од 20.03.2018. године, наручилац Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а – Нови Сад објављује:

 

Пoзив за подношење понуда

за јавну набавку мале вредности 5/2018

 

 • Наручилац:

Основна школа „Иво Лола Рибар“

Краљевића Марка 2/а – Нови Сад

ПИБ:101635461

МАТ.БРОЈ: 08066701

Интернет страница наручиоца: www.ivololaribar.net

е–mail: skola@ivololaribar.net

 • Врста наручиоца:

Класичан сектор – Просвета

 • Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

 • Опис предмета јавне набавке: Услуге осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурања лица од последица несрећног случаја (за-послени радници и ученици школе),
 • Назив и ознака из општег речника:

Шифра  из Општег речника набавке 66515200 –  услуге осигурања имовине

Шифра  из Општег речника набавке 66512000 – услуге осигурања лица

 • Поступак јавне набавке се спроводи по партијама:

       – Партија 1. – Услуге осигурања имовинe (објектi и опремa, одговорност из де-

                                латности)

       – Партија 2. – Услуге осигурања лица за запослене раднике

       – Партија 3. – Услуге осигурања лица за ученике школе.

 • Право учешћа у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку имају сва правна лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне доку-ментације.

 • Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
 • Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда

 • Начин преузимања конкурсне документације: са Портала Управе за јавне на-бавке: portal.ujn.gov.rs и са интернет стране Наручиоца: www.ivololaribar.net
 • Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној ко-верти на адресу наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а – НОВИ САД, са обавезном назнаком на коверти „Не отварати – понуда за ЈН МВ 5/2018– „Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делат-ности) и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе)“, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е–маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Рок за достављање понуда је 29.03.2018. године до 10,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 29.03.2018. године до 10,00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су под-нете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 • Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 29.03.2018. у просторијама Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а – НОВИ САД са почетком у 10.30 часова.

 • Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

 • Рок за доношење одлуке:

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.

 • Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – Основна школа „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а – Нови Сад, или путем е-маил-а: skola@ivololaribar.net, са назнаком – „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку – „Оси-гурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе)“. Понуђач може тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА.

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *