Конкурс за место директора школе


 

 

 

OШ “Иво Лола Рибар”

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а                                                                                                                  

Tel.: 021/472-1772

Fax : 021-472-1772

Mail: skola@ivololaribar.net

www.ivololaribar.net

 

Број: 743

Дана: 31.10.2018.

 

 

Предмет: Текст огласа

 

               Молимо Вас да у публикацији „Послови“ објавите конкурс следеће садржине:

                   На основу члана 119.став 1.тачка 6. и члана 123. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гласник РС” 88/2017 и 27/2018), и члана 44.став 1. Тачка 16.  Статута ОШ ”Иво Лола Рибар” Нови Сад, Школски одбор ОШ ”Иво Лола Рибар” Нови Сад,  расписује:                                                   

 

 

Конкурс за избор директора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Нови Сад, на период од 4 (четири) године

УСЛОВИ:

 

 1. Да има одговарајуће високо образовање из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена -мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога;
 1. Да је Прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року до 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања- „Сл.гласник РС“ бр.88/2017 и 27/2018);
 2. Да има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника;
 3. Да има најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
 4. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
 5. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела  против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
 6. Да има држављанство Републике Србије;
 7. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте  школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарујћег образовања.

 

Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:

 1. оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 2. оригинал или оверен препис/фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца) ,
 3. оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе)
 4. оригинал или оверен препис/фотокопију уверењa о држављанству Рeпублике Србије;
 5. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у      члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности-Основни суд, уверење о неосуђиваности-Привредни суд и уверење о некажњавању- МУП);
 6. потврда о радном искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
 7. 7. потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика ( осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли на српском језику, што се доказује оргиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања );
 8. 8. лекарско уверење ( може и из радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење );
 9. 9. оригинал или оверен препис/фотокопију извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе;
 10. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену   спољашњег вредновања; извештај просветног саветника (само за кандидате који су претходно       обављали дужност директора установе);
 11. преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
 12. доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).

 

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе: ОШ “Иво Лола Рибар“, 21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а, са назнаком „Конкурс за директора“.

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон бр.: 021/ 472-1772.

 

 

                                                                                                Председник Школског одбора

________________________

                                                                                                                                       Ивана Шолар

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *