Конкурсна документација – одржавање и поправка паркета


ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

Краљевића Марка 2а

Нови Сад

Број:428

Датум: 21.07.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА

 ЈНМВ – 6/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јул  2016.године

Нови Сад

 

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15и 68/15), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013 и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број: 423 од 21.07.2016.године;

Службеник  за јавне набавке именован решењем директора број: 424 од 21.07.2016.године припремила је;

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА

 ЈНМВ –6/2016 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 • опште податке о јавној набавци
 • податке о предмету јавне набавке
 • упутство понуђачима како да сачине понуду
 • образац понуде
 • врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
 • образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
 • модел уговора
 • други обавезни обрасци
 • образац трошкова припреме понуде
 • образац изјаве о независној понуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Подаци о наручиоцу:

ОШ”Иво Лола Рибар”

Краљевића Марка 2а, Нови Сад

ПИБ: 101635461

МАТ.БРОЈ:08066701

Интернет страница:www: lola.edu.rs

email: skola@ivololaribar.netHYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

2) Врста поступка и законска регулатива:

Jавна набавка мале вредности, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012), набавка радова – Текуће одржавање и поправка паркета

На ову јавну набавку ће се примењивати:

 • Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15и 68/15)
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о облигационим односима
 • Закон о безбедности и здрављу на раду
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

 

3) Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности 6/2016  је набавка радова – Текуће одржавање и поправка паркета

 

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

5) Контакт особa:

Сваког радног дана  у    времену од 08- 12  часова .

 • Секретар школе – Жељко Кондић; Е-маил: skola@ivololaribar.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

 

 1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка радова – Текуће одржавање и поправка паркета, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: шифра: 44112240 – Паркет

 

 

 

Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

– попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

– попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

– попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем;

– попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси  група понуђача;

– попуњен, потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди;

– попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време

подношења понуде

– попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора;

– попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места;

– копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;

– изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

        4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

1) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале вредности радова – Текуће одржавање и поправка паркета, у поступку јавне набавке мале вредности.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, а на основу објављеног јавног позива.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  ОШ“ Иво Лола Рибар“  Нови Сад, Краљевића Марка 2, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈН МВ –6/2016  радова – Текуће одржавање и поправка паркета, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 29.07.2016.године до 09,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 29.07.2016.године до 09,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 29.07.2016.године у 09.30 часова, у просторијама  ОШ“ Иво Лола Рибар“  Нови Сад , Краљевића Марка 2. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени редставници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8)  Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

 

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
 • У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“ Иво Лола Рибар“  Нови Сад , Краљевића Марка 2са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности – ЈНМВ 6/2016 радова – Текуће одржавање и поправка паркета.

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку мале вредности –  ЈНМВ 6/2016 радова – Текуће одржавање и поправка паркета.

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку мале вредности  – ЈНМВ 6/2016 радова – Текуће одржавање и поправка паркета.

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) Обавештење  о  заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова и пријема уредне фактуре-рачуна.

 Рок извршења радова: Најдуже  20  радних  дана  а , рачуна се најкасније 5 дана од дана када је наручилац :

 • предао Извођачу инвестиционо техничку документацију
 • обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
 • Извођач доставио бланко соло меницу  за добро извршење посла,

Гарантни рок: за извршене радовe износи најмање 2 године , од дана потписивања записника о примопредаји радова.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења:

Врста финансијског обезбеђења:

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

– уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

– уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

– уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

 1. 2. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора. Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

 1. 3. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1)     чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2)     одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)     чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ“ Иво Лола Рибар“  Нови Сад, Краљевића Марка 2 или путем е-маил-а: skola@ivololaribar.net   са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ-6/2016  радова – Текуће одржавање и поправка паркета, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

У току евалуације понуда наручилац може да тражи од понуђача да достави узорке понуђених светиљки. Понуђач је дужан да тражене узорке достави у року од два радна дана од дана позива наручиоца. Уколико се доставњени узорци не одговарају траженим техничким карактеристикама, понуда понуђача ће бити оцељена као неприватљива.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) Рок за закључење уговора:

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНМВ – 6/2016  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најкраћи рок извођења радова.

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број  62016.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000 динара;

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  модел и позив на број: 97  82015;

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 6/2016 наручиоца ОШ”Иво Лола Рибар”, Краљевића Марка 2, Нови Сад

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

– Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

– Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За јавну набавку мале вредности  радова – Текуће одржавање и поправка паркета, ЈНМВ -6/2016 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 21.07.2016. године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив  делатности:  
ПИБ:  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Датум подношења понуде:  
Деловодни број понуде:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ           

 Понуда се подноси:
 -самостално -као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе) -као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)

 

 

 

 

 

 

   
   
   

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без пдв:  
ПДВ:  
Укупна цена са пдв:  
Гарантни рок за изведене радове:  
Рок извођења радова:  
   

Обим ангажовања подизвођача:

 

проценат ангажовања

 

 

 

део предемета набавке који ће извршити преко подизвођача

 

М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ПОНУДАТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА –ЈНМВ 6/2016

 

( Напомена: На све позиције уписује се цена без пдв-а, сем у крајњој рекапитулацији где се уписује и цена са пдв-ом)

 

На основу записника санитарне инсекције потребно је извести следеће радове како би установа задовољила санитарне услове.

ТЕХНИЧКИ ОПИС:

Извођач радова је обавезан да изгради и придржава се елабората о уређењеу градилишта. Примењује опрему и

заштитна средства. Извођач радова је дужан да радове изводи стручно и у складу са правилима и прописима за ову врсту радова без накнадних захтева

Радови се изводе у учионицама, паркетарски шмирглање –хобловање, глетовање и лакирање.  Све површине довести  у претходно стање ( затечено стање)

 
 
 

 

 
Опис Јединица мере Количина Јединична цена без пдв-а Укупна цена без пдв-а
    I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
 1. Демонтажа ободне паркет лајсне и лајсне на вратима  ради хобловања. Обрачун по м м 920.00
2. Распремање просторија-учионица, померање намештаја и опреме у току радова и враћање истих у првобитно стање. Обрачун по м2 просторије. м2 1,550.00
3. Демонтажа прагова на вратима. Демонтажу извршити пажљиво како се неби оштетили штокови јер се врата не фарбају. Обрачун по комаду ком 29,00
УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
1. Извршити све потребне предрадње. Набавити и поставити класични храстов паркет на недострајућим местима  50 м2 , по свим учионицама укупно (Попуњавање) затим паркет хобловати машински поред зидова ручно. Први слој скинути крупнијом шмирглом а други ситнијом. Обрачун по м2 укупне површине са набавком и поставком недостајућег паркета м2 1,550.00
2. Скидање подклобученог паркета из појединих учионица . Обрачун по м2 скинутог паркета м2 50.00
3. Набавка и постављање паркета храстов класичан паркет И класе д=22мм у дневном боравку са лакирањем /продужени боравак/ Обрачун по м2 м2 59.00
4. После скидања паркета површину нивелисати самоливом “Олмо Маса” д=3-5мм Обрачун по м2 м2 59.00
5. Извршити фуговање оструганог паркета са упуњавањем свих рисева и расушених делова. Обрачун по м2 м2 1,550.00
6. Исхоблован и исфугован паркет исполирати затим лакирати два пута након сушења исти исполирати и лакирати трећи пут. Лак за паркет користити за спортске подлоге у учионици бр.12. Поставити и лакирати и ободне лајсне. Обрачун по м2 са потребним материјалом и радом м2 1,550.00
7. Израда и монтажа нових прагова од храстовог масива развијене ширине 30цм и д=25мм. Исти припремити и лакирати у три слоја. Обрачун по комаду уграђеног прага ком 29.00
8. Пре другог слоја лакирања паркета набавити и поставити профилисану паркет лајсну и лакирати са паркетом.  Обрачун по м лајсне м 928.00
9. Демонтажа ламината у дневном боравку . Обрачун по м2 м2 59.00
УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ
III ОСТАЛИ РАДОВИ
1. Столарски врата поправити; на штоку платовати масивом место прихвата браве, на крилима по потреби заменити шарке и наплатовати крила на месту браве. Све заједно шмирглати и бојити емајл бојом за дрво ком 3.00
2. Завршно чишћење просторија након завршених свих предвиђених радова. Све просторије вратити у функцију као што су биле пре почетка радова Обрачун по м2 м2 1,550.00
 

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

 

                                                                

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:

 
 

ПДВ:

 
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:

 
   

 

М.П.  ________________________________

 

(потпис овлашћемог лица)

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА ЈНМВ6/2016

                                                                                                                                                                  

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

 

Ред.

бр.

Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 71. и 76. ЗЈН: Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 71 и 76  : Испуњеност услова
1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

—————————————

*неоверене фотокопија

да Не
2.  

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:

–          Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

–          Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)

–          Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

 

Напомена:

 

§  У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника

§  У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

§  У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

§  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда .

да Не
3  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

 

Уверење  Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и  доприносе и уверење надлежне

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода – или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда.

Напомена:

§  Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

 

§  У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

—————————————

*неоверене фотокопије

 

 

 

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не

 

 

 

 

 

 

 

4 Неопходан финансијски капацитет   :

– да понуђач није био у блокади у последњих 24 месеци од дана објављивања јавног позива,

 

– Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана  објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде  мора доставити сваки понуђач из  групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

 

Да Не
5 Неопходан пословни   капацитет –

а) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001

а) Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001

 

да не
6 Неопходан кадровски капацитет:

Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има  радно ангажоване :

а) једног  инжењера за одговорног извођача радова  са лиценцом  400 или 410

б) 10 помоћних грађевинских радника

в) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

 

а)копија лиценце 400 или 410 и копија важеће потврде ИКС, копија уговора о раду и  М обрасца или другог уговореног односа са понуђачом

б)Копија уговора о радном ангажовању , М обрасца,

в) Копија уговора о раду и  М обрасца или другог уговореног односа са понуђачом. Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу.

да не
7 да располаже довољним техничким капацитетом:

 

– 2 транспортна  возила за превоз радника и опреме носивости мин 700кг

 

извод из књиге основних средставапописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања .

У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник предмета закупа.

 

-За возило се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и важећа полиса осигурања.

 

   
8 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) да не
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
9 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова да не
10 Образац понуде да не
11 Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем да на
12 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико доставља заједничку понуду да не
13 Модел уговора да не
14 Текст изјаве о независној понуди да не
15 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану  обављања делатности која је на снази у време подношења понуде да не
16 Попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места да не
17 Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање) да не

Наручилац ће обезбедити обилазак терена  за све потенцијалне понуђаче који преузму конкурсну документацију. У вези са вршењем обиласка представник понуђача се има обратити  као представнику Наручиоца, тел. 021/466-486 те у договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца  и представник понуђача. Обилазак ће бити могућ сваког радног дана  у времену од 08-12 чaсoвa. Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

 

 1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
 2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 71. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

 1. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

   

ПОНУЂАЧ

   
м.п.

 

(потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОР

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

 

У Г О В О Р

 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА ЈНМВ – 6/2016

 

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

 1. ОШ“ ИВО ЛОЛА РИБАР“  НОВИ САД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  в.д. директор Саша Гајић
 2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач), кога заступа __________________________.

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

 1. ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

       2.1  ______________________________ из _________________________, улица _______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са __________________

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.

 1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности ЈНМВ – 6/2016 – радова – Текуће одржавање и поправка паркета. Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

2а . Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка мале вредности ЈНМВ – 6/2016  радова – Текуће одржавање и поправка паркета (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број: 427 од 21.07.2016.године  а у складу са конкурсном документацијом број 428 од 21.07.2016.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији .

ЦЕНА

                                                                                                                Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

 

                                                                                                                Члан 3.

 

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова. и пријема уредне фактуре – рачуна на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 20 радних  дана  од дана почетка радова.

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник,

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

 

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

– у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

–  у случају елементарних непогода и дејства више силе

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

Члан 6

 

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

 • свакодневно води граћевински дневник уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.
 • пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
 • отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
 • отклони све недостатке по примедбама Наручиоца у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.

 1. 1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности).

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

 1. 2. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

 

Члан 7а

 

Уколико се  се извођач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу;

– у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 8.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

 

Члан 9.

 

Гарантни рок за извршене радовe износи ________ година , од дана потписивања записника о примопредаји радова.

.

Члан 10.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

 

 

Остале обавезе наручиоца и извођача

 

Члан 11.

 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

 

Примопредаја изведених радова

 

Члан 12

 

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају , најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .

Извођач, надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. овога члана.

 

Члан 13.

 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ .

 

 

 

Уговорна казна

 

Члан 14

 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

 

Важење уговора

 

Члан 15

 

Овај уговор важи од дана потписивања до испуњења свих обавеза.

 

Раскид уговора

 

Члан 16

 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

 • Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ;
 • Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
 • Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
 • Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
 • Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 17

 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

 

Члан 18

 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

 

Члан 19

 

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

 

Завршне одредбе

 

Члан 20.

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

 

Члан 21

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

 

Члан 22

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                                    ЗА ПОНУЂАЧА

_____________________                                                                                                                   ____________________________

 

*-попуњава понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

 

У поступку доделу уговора за ЈНМВ -6/2016, – набавке радова – Текуће одржавање и поправка паркета,а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  21.07.2016.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:____________________________________  
Седиште понуђача:  _______________________________  
Адреса седишта: __________________________________  
Пуно пословно име понуђача:  ______________________  
Матични број:  ___________________________________  
Шифра делатности: _______________________________  
Назив  делатности:  _______________________________  
ПИБ:  __________________________________________  
Назив банке и број рачуна: _________________________  
 
Телефон:  ____________________________________  
Е – маил адреса:  _______________________________  
Овлашћено лице : _______________________________  

 

 

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  (пословно име подизвођача)

 

 

Учествује у ______________________________________________________________________ што

(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

 

 

 

 

 

 

У _______________

ПОНУЂАЧ

 

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

– ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова – Текуће одржавање и поправка паркета, број ЈНМВ – 6/2016, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  21.07.2016.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА

 

Назив :  
Седиште :  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Део уговора који извршава  

 

 

 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

 

Назив :  
Седиште :  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Део уговора који извршава  

 

 

У __________________________

Дана____________2016. године

                       ПОНУЂАЧ

М.П.

______________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО   УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА

 

 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Место и датум:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је остварио увид  « на лицу места »  ради подношења понуде за јавну набавку бр ЈНМВ-6/2016, – радова – Текуће одржавање и поправка паркета.

 

У_________________________

 

Дана_____________2016. године

                       ПОНУЂАЧ

 

 

______________________________

м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача)

 

 

______________________________

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
Назив  делатности:  
ПИБ:  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

 

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ-6/2016, – радова – Текуће одржавање и поправка паркета. Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

 

 

 

                                                              ПОНУЂАЧ

 

 

______________________________

м.п.                                (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   за јавну набавку радова – Текуће одржавање и поправка паркета, ЈНМВ 6/2016.

 

 

 

 

У_________________________

 

Дана_____________2016. Године

                                                                    ПОНУЂАЧ

 

 

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
УКУПНО:

 

 

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

 

 

 

У_________________________

 

Дана_____________2016. године

ПОНУЂАЧ

 

 

______________________________

м.п                                (потпис овлашћеног лица Понуђача)

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:  
Адреса седишта:  
Регистарски број:  
Матични број:  
Шифра делатности:  
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и

Број рачуна:

 
 
Телефон:  
Е – маил адреса:  
Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке радова – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА, број ЈНМВ 6/2016, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

 

 

 

 

У_________________________

 

Дана_____________2016. Године

                                                              ПОНУЂАЧ

 

 

______________________________

м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *