КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, СПОРТ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЈНМВ 3/2018


 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                          

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум: 01.03.2018.

Број: 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, СПОРТ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЈНМВ 3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maрт,  2018

Нови Сад

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2016 и 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 139

 

Од 01.03 .2018. године;

Комисија за јавну набавку припремила је:

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЈНМВ –3/2018

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 1. опште податке о јавној набавци
 2. податке о предмету јавне набавке
 3. упутство понуђачима како да сачине понуду

 

 1. образац понуде
 2. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

 

 1. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начинуна који се доказује испуњеност тих услова

 

 1. модел уговора
 2. други обавезни обрасци
 3. образац трошкова припреме понуде
 4. образац изјаве о независној понуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1) подаци о наручиоцу:

ОШ”Иво Лола Рибар” Нови Сад

Краљевића Марка 2а

ПИБ: 101635461

МАТ.БРОЈ:08066701

Интернет страница:www.ivololaribar.net

е – mail: skola@ivololaribar.net

2)врста поступка и законска регулатива:

Jавна  набавка  мале  вредности,у  складу  са  чланома  39.  Закон  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,

бр.124/2012,14/15 и 68/15),

На ову јавну набавку ће се примењивати:

 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15) Закон о општем управном поступку Закон о облигационим односима

 

Закон о безбедности и здрављу на раду подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

 

прописи и нормативи везани задобра која су предмет јавне набавке.

 

3)предмет јавне набавке :

 

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3/2018.је набавка добара – канцелариског материјала и материјала за образовање

 

4)Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

5) Контакт особa:

Сваког радног дана у радно време од 08- 14  часова .

Кондић Жељко е – mail: skola@ivololaribar.net

 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

 

 1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – канцелариског материјала и материјала за образовање, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: – шифра 30190000-разна канцелариска опрема и потрепштине

 • шифра 22100000 – Штампане књиге брошуре и леци

 

 

 

Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 • Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

 

2) подаци о обавезној садржини понуде:

 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

 

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке

 

.

 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

 

– попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

 

–  попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  образац  понуде  ,  са  потписом  овлашћеног  лица  и  печатом

понуђача;

– попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде и               референтне листе

 • попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

 

 • попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

уколики понуду подноси  група понуђача.

 • попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди
 • попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали

 

важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

 

– попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора

 

 • попуњен, потписан и печатом оверен образацреферентне потврде и референт листе

 

 • копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
 • изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

 

 • Упутство о начину попуњавања образаца понуде

 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

 

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање којеје означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

 

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

5)обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

 

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале вредности добара – канцелариског материјала и материјала за образовање, у поступкујавне набавке мале вредности.

 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности , а на основу објављеног јавног позива.

6) ОПодношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ’’Иво Лола Рибар’’Нови Сад, Краљевића Марка 2а, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈНМВ 3/2018 добара –  материјал за образовање и канцеларијски материјал   поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

 

 

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 13.03. 2018..године до 10,00 часова.

 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 13.03.2018 .године до  10,00 часова.

 

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

 

 

 

 

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

 

 

Јавно отварање понуда обавиће се 13.03 .2018. године у 10,30   часова, у просторијама ОШ”Иво Лола Рибар“ Нови Сад , Краљевића Марка 2/а. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

 

8) рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет странициу року од 3 дана од дана доношења одлуке.

 

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

 

 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

 

 • У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 

 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ОШ”Иво Лола Рибар“Нови Сад ,Краљевића Марка 2/а са назнаком:

4

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности –ЈНМВ 3/2018 добара – канцеларијског материјала и материјала за образовање»или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 3/2018. добара – канцеларијског материјала и материјала за образовањеили „Опозив понуде за отворени

 

поступак за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 3/2018. добара – канцелариског материјала и материјала за образовање

 

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

 

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања

испуњености услова.

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

 

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

 

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењууговора

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

 

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Начин  и  услови    плаћања:  Плаћање  се  врши  у  року  од 45  дана  од  дана  пријема  рачуна.  Испоручилац
достављаотпремницу приликом испоруке робе која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица


 

Наручиоца и представника Испоручиоца. Задњег дана у текућем месецу испоставља рачун по отпремницама за текући месец. Плаћањесе врши уплатом на рачун понуђача.

 

Наручилац задржава право да не реализује целокупну вредност уговора у колико за то не буде постојала потреба наручиоца.

 

Рок испоруке добара: 4 пута месечно по достављеним поруџбинама наручиоца, од момента потписивања уговора до 31.12.2018.године према следећој динамици:

 

Наручилац доставља поруџбинуу складу са својим потребама , а продавац је у обавези да наручиоцу робу испоручи, према достављеној поруџбини,у року од 2 дана соственим превозом до магацина наручиоца.

 

 • случају хитних поруџбина продавац је у обавези да робу испоручи у року од 2 часа од момента достављања поруџбине.

 

Лице задужено за пријем робе од старне наручиоца, упоређује достављену робу, са робом наведном у поруџбеници.

 

 • случају недостатака, понуђач је у обавези да недостатак исправи у року од 1 дана.

 

Добра морају бити упакована , од стране понуђача , у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

 

У колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у року од 5 дана од дана

 

сачињавања записника о рекламацији. Под квалитетом се подразумева квалитет дат у спецификацији. Добра морају бити из текуће производње , са важећим роком употребе.

 

Место испоруке : на адресу наручиоца Краљевића Марка 2/а Нови Сад.

 

Остали услови:Понуђачи су у обавези да доставе узорке за све понуђене производе,  са декларацијом на српском језику из које се може утврдити састав и квалитет производа.

 

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљиву.

 

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

 

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фикснаи ни из каквих разлога се не може мењати.

 

Услучају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене . Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

15) Средство финансијског обезбеђења :

Врста финансијског обезбеђења:.

 

1.Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

 

1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност.Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

 

Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

 • уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

 

 • уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

 

 • уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

 

 1. Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да одмах, а најдаље у року од 1дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу достави средство финансијког обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % одуговорене вредностибезпдв-а као гаранцију за добро извршење посла

 

Додатно обезбеђење:

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла,у року од 1 дана од дана закључења уговорапреда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи

 

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

 


 • одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

 

 • чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивостиподатака добијених у понуди.

 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач  може,  у  писменом  облику,  на  адресу  Наручиоца-  ОШ”Иво Лола Рибар”Нови  Сад  ,  Краљевића Марка  2/а  или  путем  е-маил-а: skola@ivololaribar.net

са назнаком – „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ- 3/2018 добара – материјал за образовање и канцеларијски материјал у ОШ”Иво Лола Рибар а”Нови Сад , Краљевића Марка 2/а « тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

 

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 

Обавештењео продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

 

18) рок важења понуде:

 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење

 

рока важења понуде.

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 

19) Негативне референце:

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

 

 • поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;

 

 • учинио повреду конкуренције;

 

 • доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

 

 • одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по

 

раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период

 

од претходне три године. пре објављивања позива за подношење понуда Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

 

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

 

 


 

 

 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

21) рок за закључење уговора:

 

Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

 

 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

 

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

 

22) Критеријум за избор најповољније понуде:

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцелариског материјала и материјала за образовање у ОШ”Иво Лола Рибар“”Нови Сад, Краљевића Марка 2/а ЈНМВ –3/2018 донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена

 

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом

 

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најнижу јединичну цену фотокопир папира ( 1 рис).

 

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 71. ст. 2. ЗЈН

 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

25) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

 

26) Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцуна евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно,електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 позив на број 3-2018.

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00динара.

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА

ЗАШТИТУ ПРАВА

 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

 

 

 

 


 

 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

 • да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

 

 • да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и

датум када је уплата таксе реализована);

 • износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000,00динара;
 • број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

 

 • шифру плаћања: 153 или 253;
 • модел и позив на број: 3- 2018;

 

 • сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 03/2018 наручиоца ОШ”Иво Лола Рибар“ Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

 

 • корисник: буџет Републике Србије;
 • назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата

таксе;

 • потпис овлашћеног лица банке;

 

 

 

 • Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

 

 • Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

 

 • Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке

 

 • захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

 

 • захтеву за накнаду трошкова подношења захтева за заштиту права одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.је извршни наслов.

 

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

 

Наручилац дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захте ва за заштиту права.у складу са чланом 113 ЗЈН.

 

 1. 28. Измене током трајања уговора

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 


 

 

 

 • ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 • Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

 

За јавну набавку мале вредности добара – канцелариског материјала и материјала за образовањеОШ”Иво Лола Рибар”Нови Сад , Краљевића Марка 2а ,ЈНМВ -3/2018 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 01.03.2018.. године

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача – пословно име:

Правни облик:

Седиште и адреса понуђача:

Матични број:

Назив и Шифра делатности:

ПИБ:

Назив банке и Број рачуна:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице за потписивање уговора:

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

ИЛИ

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:

-самостално   -као  заједничка  понуда  (уписати   -као  понуда  са  подизвођачем  (уписати
    назив и седиште чланова групе)   назив и седиште подизвођача)
         
         
         
         
         
         
         

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА


 

Укупна цена без пдв:

пдв

Укупна цена са пдв:

Референце понуђача

 

 

 

Јединична цена фотокопир папира без пдв.( 1 рис)

 

 

 

 

 

 

вредност испоручених добара која   Број  наручилца  којима  су  испоручена  добра
су предмет набавке у 2016 години   која су предмет набавке у 2016 години
       
       
       
       
       
       
    проценат део предемета   набавке
Обим  ангажовања   ангажовања који ће  извршити  преко
    подизвођача
подизвођача:    
       
         

 

 

 

 

М.П. ____________________________

 

(потпис овлашћеног лица)

 

 


5) ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЈНМВ 3/2018

 

 

 

Р.б. Опис добара Оквирна Колич. Јед. мере Јединична цена без пдв-а Укупна цена, без ПДВ-а Произвођач, понуђеног добра
1.                  Фотокопир папир А4 80гр 500 листа Монди стандард 525 рис      
2.                  Пласт.фасцикле са механизмом 25 ком      
3.                  ПВЦ фасцикле Л прва класа 100 миц 100  

ком

     
4.                  ПВЦ фасцикла са рупама прва класа 130 миц 2000 ком      
5.                  Лопта кошаркашка Гала чикаго фиба 7 такмичарска високог квалитета површински слој од вештачке коже-полууретанског композита,мехур од бутила,обим 75-78цм,тежина 560-650гр или одговарајућа 5 ком      
6.                  Велике коверте беле А4 230×330 самолепљиве 800 ком      
7.                  Коверат бели  А5 самолепљиви 250 ком      
8.                  Коверте мале Б6 беле самолепљиве

 

800 ком      
9.                  Блок за флипчарт таблу 1/50 2 ком      
10.                Гумица школска штедлер Б20 2 ком      
11.                Охо лепак 40гр 75 ком      
12.                Лепило за папир у стику 8гр 120 ком      
13.                Чиоде обичне 10 кут      
14.                Селотејп широки солвент  провидни 17 ком      
15.                Селотејп 15×33 100 ком      
16.                Изолир трака 2 ком      
17.                Маказе металне  21цм 15 ком      
18.                Хефталица мапед  до 25  листа или одговарајуће 10 ком      
19.                Бушилица мапед  до  60  листа или одговарајуће 2 ком      
20.                Папир у боји А4 микс 250листа 23 рис      
21.                 

Вежбанка, 12 листа на линије

10  

 

ком

     
22.                УСБ 8 GB 5 ком      
23.                Хамер папир бели Б1 60 ком      
24.                Свеска А5 на квадратиће МП

 

50 ком      
25.                Свеска А4 на квадратиће  МП

 

 50 ком      
26.                Сунђер за школску таблу 100 ком      
27.                Гумица за брисање штадлер Б30 или одговарајуће 50 ком      
28.                 Свеске А4 коцка ТП 2 ком      
29.                Хемијска оловка плава стабило или одговарајућа 100 ком      
30.                Хемијска оловка црвена стабило или одговарајућа 100 ком      
31.                Хемијска оловка црна стабило или одговарајућа 50 ком      
32.                Коректор едигс у четкици 20мл 20 ком      
33.                Кламарице 24/6 20 кут      
34.                Спајалице бр. 3 100/1

 

15 кут      
35.                Уложак за паркер хемијску оловку плави метални оригинал 2 ком      
36.                Маркери за белу дебљи таблу биц или милан  1-4 плави,црни,црвени,зелени 350 ком      
37.                УСБ 4 GB 5 ком      
38.                Лопта за одбојку Микаса- mva 200 professional  br5  обим 65-67цм тежина 260-270г  од  меканог микрофибера  или одговарајућа 5  

ком

     
39.                Сет четкица за сликање 5/1, флах силиконска длака 2 пак      
40.                Фасцикле картонске, беле, А4 величина 50 ком      
41.                Нотес пост ит 75×75

у бојама

10 ком      
42.                Блок бр 5 5 ком      
43.                Балони за дување 50 ком      
44.                Патроне за налив перо 1/6 20 пак      
45.                Маказе металне канцеларијске 18цм мапед или одговарајуће квалитетне 15 ком      
46.                Графитна оловка 1/12 HB стабило или одговарајућа 20 кут      
47.                Налив перо пеликан или одговарајуће 30 ком      
48.                Маказе мале 13цм мапед или одговарајуће квалитетне 25 ком      
49.                Батерије од 1,5 в алкалне АА 150 ком      
50.                Батерије од 1,5 в алкалне ААА 50 ком      
51.                Зарезачи метални мапед  или одговарајући 10 ком      
52.                Креде 1/100 бела квалитетна гиотто или јови или одговарајућа 5 кут      
53.                Свеска  А4 тврди повез, на квадратиће, азбучни регистар,

100 листа

2 ком      
54.                Пластелин 1/10 2 ком      
55.                Лопте гумене 21-22цм 20 ком      
56.                Лопта фудбал Адидас танго пасадена 100% латекс бр5 или одговарајућа 5 ком      
57.                Рукометна лопта Аlvic next br2 састав вештачка кожа међуслој од гуме и мехур од бутила или одговарајућа

 

8  

 

ком

     
58.                Лопте за одбојку „Тигар“ или одговарајућа кожна 10  

 

 

 

ком

     
59.                Глинамол 500гр 2 ком      
60.                Фасцикла А4 са У фолијама-улошцима 1/10 3 пак      
61.                Техничка оловка 0.5 штедлер или одговарајућа 10 ком      
62.                Пилот ролер (hi-techpoint V5) 0.5-искључиво пилот 30 ком      
63.                Текс маркер пеликан или лацо или одговарајући 25 ком      
64.                Тонер HP laser jet 1020 искључиво оригинал 10 ком      
65.                Цд/двд  маркер перманент црни 10 ком      
66.                Тонер Canon 2520 imagerunner искључиво оригинал 10 ком      
67.                Маркер перманент дебели црни штедлер или одговарајући 20 ком      
68.                Тонер Цанон ЛБП3010 искључиво оригинал 10 ком      
69.                Тонер ХП ласер јет про 200 црни и три боје  колор оригинал 4 ком      
70.                Тонер ХП 1102  (285А) оригинал 10 ком      
71.                Графитне мине 0.5 ХБ стабило 10 ком      
72.                Регистратор А4 широки 20 ком      
73.                Регистратор А4 уски 10 ком      
74.                Регистратор А5 4 ком      
75.                Дневник за 1 разред 5 ком      
76.                Дневник од 2 до 4 разреда 13 ком      
77.                Дневник од 5 до 8 разреда 16 ком      
78.                Дневник за продужени боравак 5 ком      
79.                Дневник за дод. и доп.нас. од 5 до 8 разреда 5 ком      
80.                Извештај о упису ученика 40 ком      
81.                Преводнице за ученике 2-4-ог разреда, образац бр. 12а 30 ком      
82.                Преводнице за ученике 5-8-ог разреда, образац 13а 50 ком      
83.                Читач картица 1 ком      
84.                Матичне књиге корице 10 ком      
85.                Матичне књиге 1 циклус вањски лист 10 ком      
86.                Матичне књиге 1 циклус унутрашњи лист 200 ком      
87.                Матичне књиге 2 циклус вањски лист 20 ком      
88.                Матичне књиге 2 циклус унутрашњи лист 200 ком      
89.                Уверење о обављеном заврш.испиту 120 ком      
90.                2 циклус сведочан.о завршеном испиту 120 ком      
91.                Појединачно сведочанство(V-VIII) 600 ком      
92.                Вукове дипломе 40 ком      
93.                Обичне дипломе 30 ком      
94.                Списак уписаних ученика у ОШ, образац СУУ 3 ком      
95.                Фасцикла картонска у боји А4 50 ком      
96.                Тастатуре гениус УСБ или одговарајуће 5 ком      
97.                Миш гениус  са УСБ улазом 5 ком      
98.                Брисач мастила 20 ком      
99.                Држач селотејпа за 15×33 4 ком      
100.             Хамер папир у боји Б1 разне боје 140 ком      
101.             Молерска трака 3 цм 2 ком      
102.             Широка лепљива трака сребрна 1 ком      
103.             Коверат рози самолепљиви Б5 100 ком      
104.             Ауто-лак, сребрне боје. 400мl 2 ком      
105.             Ауто-лак, златне боје. 400ml 2 ком      
106.             Лепак за дрво, 750гр 2 ком      
107.             Паус папир А3 100гр 1/10 листова 1 пак      
108.             Коверат А4 жути самолепљиви 100 ком      
109.             Фасцикла са гумом у боји пластифицирана 60 ком      
110.             Плутане табле 90*60

 са дрвеним рамом

3 ком      
111.             Плутане табле 120*90

са дрвеним рамом

3 ком      
112.             Овлаживач за прсте 2 ком      
113.             Филтер папир за цеђење, ринфуза 1 пак      
114.             Картон А4 -црвени 25 ком      
115.             Картон А4 -зелени 25 ком      
116.             Картон А4- плави 25 ком      
117.             Дрвене боје 12/1 гиотто 20 паковања      
118.             Фломастери  12/1 гиотто 20 паковања      
119.             Хемијска оловка

пиши – бриши

15 ком      
120.             Вијаче гумене 3м 10 ком      
121.             Сламке за пијење течности 100/1 4 пак      
122.              Дрвени штапић за ражниће 100/1 1 пак      
123.               Спајалице бр . 2   100/1 20  

кут

     
124.              Налог за уплату образац бр1 1+1 бо 4  

ком

     
125.              Колаж папир самолепљиви А4 10  

ком

     
126.              Stick самолепљиве етикете, величине 8, 62*43мм, 5 листова у пакету 22 пак      
127.              Stick самолепљиве етикете, величина 30, 21*35мм, 5 листова у пакету 20 пак      
128.              CD RW у кутији 20  

ком

     
129.              Налог благајни да исплати 5 ком      
130.               Адинг ролна 57 мм 20  

ком

     
131.               Образац 15/33 за библиотеку 200  

ком

     
132.               Образац 15/102 700  

ком

     
133.              Образац 15/35 за библиотеку 700  

ком

     
134.              Признанице  А6 30  

ком

     
135.               Унимер за мерење јачине стурје,напона и отпора-дигитални 5  

ком

     
136.              Универзално тунасто мерило Шублер метални 6 ком      
137.              Маказе за лим са федером 3 ком      
138.              Сечице за жицу метални равни дугачки 3 ком      
139.              Електрични пиштољ за топљење пластичних патрона већи W-KP25 2 ком      
 

 

140.

Медицински бензин 1л 1 ком      
 

 

141.

Универзална  пх  хартија опсег скале 1-14 и 0-14 3 пак      
 

 

142.

 

Табла бела 240х120 зидна квалитетна са алуминијумским рамом

 

 

 

1

 

 

ком

     
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а : _________________________

 

УКУПНО ПДВ :     ___________________________________

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом : __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. ________________________________

 

(потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО

О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

ОБРАЗАЦ  ЗА   ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ   УСЛОВА   ИЗ   ЧЛАНА   75.   И   76.      ЗАКОНА   О                     ЈАВНИМ

НАБАВКАМА

 

ПОНУЂАЧА

 

____________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –

KАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕЈНМВ – 3/2018

 

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

 

 

Ред.

 

Бр.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Упутство какао се доказује испуњеност Испуњеност услова услова из члана 75 и 76 :

 

да Не

 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.

 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.

 

Напомена:

 

 • случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

 

 • случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

 

—————————————

 

*неоверене фотокопија

да               Не

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична

 

 


дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су:

 

 • Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

 

 • Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)

 

 • Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне

групе

Напомена:

 

 • У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника

 

 • У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

 

 • У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

 

 • У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .

 

 

3

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

 

Уверење    Пореске    управе    Министарства        
финансија и привреде да је измирио доспеле        
порезе и  допринеосе и уверење надлежне        
локалне самоуправе да је измирио обавезе по        
основу изворних , локалних јавних прихода –   да   не
или потврда-уверење стране државе када има        
седиште на њеној територији        
Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре        
отварања понуда.        
Напомена:        
§Уколико је понуђач у поступку        
приватизације, уместо 2 горе        
наведена доказа треба доставити        
уверење Агенције за приватизацију        
да се налази у поступку        
приватизације        
§  У случају да понуду подноси група        
понуђача, ове доказе доставити за        
сваког учесника из групе        
         

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4 да располаже неопходним финансијским капацитетом

 

– да понуђач није био у блокади у последње 2 године од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача да није био у блокади у последњих 2 године од дана објављивања позива

 

У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са        
подизвођачем,  ове  доказе  доставити  и  за        
подизвођача   (ако   је   више   подизвођача        
доставити за сваког од њих)          
*неоверене фотокопије          
         
         
– Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности   Да   Не
издата после дана објављивања јавног позива        
,коју у случају подношења заједничке понуде        
мора  доставити сваки  понуђач  из групе        
понуђача .            
             

 

 

 1. Неопходан пословни капацитет -Референтна  листа  –  испоручених  добара  у  2017

 

    а) Да је понуђач у претходној години   години     да   не
      Као доказ достављају се:       н
    (2017) извршио испоруку добара коју          
      –  попуњен,потписан и  печатом  оверен  Образац        
    су предмет набавке за најмање два          
      потврде-референтне листе  (  Образац  потписује  и        
    наручиоца, укупне вредности од          
      оверава претходни наручилац);        
    најмање 2.000.000,00 динара..          
      – Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ        
               
        списак испоручених добара – Референтна листа        
                 
                 
6.   Понуђач мора да располаже са   Као  доказ  завозило  се  прилаже  фотокопија   да   не
    најмање 1 доставним возилом   саобраћајне дозволе и полиса осигурања.        
                 
             
7   Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о   да   не
    јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву,        
    дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред        
    судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе        
    (Образац Изјава понуђача)              
                   

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:

 

 

9

 

10

11

 

12

 

13

14

15

 

 

 

16

 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао   да   не
се доказује испуњеност услова        
         
         
Образац понуде   да   не
         
         
Образац   учешће   подизвођача   –   уколико   учествује   у   јавној   набавци   са   да   на
подизвођачем        
         
         
Образац  подаци  о  понуђачу  који  је  учесник  у заједничкој  понуди  –  у  колико   да   не
доставља заједничку понуду        
         
         
Модел уговора   да   не
         
         
Текст изјаве о независној понуди   да   не
         
         
Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања   да   не
понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима        
рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која        
је на снази у време подношења понуде.        
         
         
Копију  судски  овереног  образца  ОП-(овера  потписа  лица  овлашћеног  за   да   не
заступање)        
         

 

 

 


                 
  17   Изјава понуђача о испуњености услова складу са чланом  77. став 4. ЗЈН, уколико   да   не  
      понуђач доставља изјаву уместо тражених доказа.          
                 
                 

1.Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 1. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

 

 1. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује

 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

 

 • том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3.уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

 

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од

 

података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

 

НАПОМЕНА:Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) испуњеност обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а за додатне услове из члана 76 Закона (тачка 4,5, и 6 Обрасца за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова) неопходно је да достави тражене доказе.

 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ

м.п.                                                    (потпис овлашћеног лица)

 


 

У Г О В О Р– модел

 

 • ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЈНМВ –3/2018

 

Закључен дана .2018.   у Новом Саду између:

 

 1. ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”НОВИ САД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2/А ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Гајић Саша и

 

 

                                                                          ПРЕДМЕТ УГОВОРА

                                                                             Члан 1.

 

 

Предмет уговораје набавка мале вредности добара ЈНМВ 3/2018, – канцелариског материјала и материјала за образовање(у даљем тексту : добара), који су предмет јавне набавке наручиоца .

 

 

Врста, количина и цена добара утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број 142  Од 01.03.2018. године а у складу са конкурсном документацијом број: 143  Од  01.03 .2018.године и Понуди понуђача број :      од .2018., а исказани су у техничкој специфиикацији добара.

 

                                                                            ЦЕНА

 

                                                                             Члан 2.

 

Уговорне стране прихватају појединачне цене које је Испоручилац дао у понуди, а чија укупна вредност износи                   динара без пореза на додату вредност , односно

 

                                 динара са порезом на додату вредност.

 

 уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне набавке .

 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

 

Члан 3.

 

Понуђач је сагласан да наручилац поручује робу у складу са реалним потребама – количинама, те да није дужан искористити сва средства из уговорне цене – процењене вредности јавне набавке уколико за то не буде потребе. Понуђач одриче било каквог спора, уколико наручилац не потроши сва средства из уговорне цене – процењене вредности јавне набавке.

 

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 4

 

Сукцесивно по достављеним поруџбинама наручиоца, од момента потписивања уговора до 31.12 .2018. према следећој динамици : Наручилац доставља поруџбинуу складу са својим потребама , а продавац је у обавези да наручиоцу робу испоручи, према достављеној поруџбини,у року од 2 дана соственим превозом до магацина наручиоца.

 

У случају хитних поруџбина продавац је у обавези да робу испоручи у року од 2 часа од момента достављања поруџбине.

 

ПЛАЋАЊЕ ДОБАРА

 

Члан 5

 

Наручилац се обавезује да ће испоручена добра Испоручиоцу платити у року од 45 дана од достављања фактуре са отпремницом потписаном од стране наручиоца и овлашћеног представника испоручиоца.

 

Испоручилац достављаотпремницу приликом испоруке робе која мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца и представника Испоручиоца. Задњег дана у текућем месецу испоставља рачун по отпремницама за текући месец. Плаћањесе врши уплатом на рачун понуђача. :

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА Члан 6

 

Наручилац има право на рекламацију примљене робе у року од 48 ч.од пријема исте, а испоручилац се обавезује да отклони недостатке у року од 24 часа од сачињавања записника о рекламацији .

 

РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

 

Члан 7

 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку добара из тачке 1 Уговора 4 пута месечно у складу са потребама наручиоца у погледу врсте , количине , динамике испоруке.

 

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку добара из тачке 1 Уговора у року од 2 дана од пријама писмене наруџбине од стране Наручиоца путем факса,мејла или поште.

 

Услучају хитних поруџбина испоручилоац је у обавези да робу испоручи у року од 2 часа од момента достављања поруџбине.

 

Члан 8

 

Испорука се врши у магацин наручиоца на адреси  Краљевића Марка 2/а, Нови Сад.

 

Добра морају бити упакована , од стране Испоручиоца , у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспортун, претовару и ускладиштењу.Такође сваки производ мора имати декларацију на српском језику из које се може утврдити састав производа.

Добра из тачке 1 . Уговора морају бити из текуће производње , са важећим роком употребе.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

 

Члан 9

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника испоручиоца.

 

 

 

Све приговоре и рекламације на квалитет и количину добара Наручилац је дужан да истакне испоручиоцу приликом преузимања добара , а за скривене мане у року од 48 часова од дана пријема робе , у писаној форми.

 

 • колико се записнички констатују недостаци у квалитету и количини испоручених добара , понуђач је у обавези да такво добро замени новим односно да достави потребну количину у року од 24 часа од сачињавања записника о рекламацији.

 

Ако испоручилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по сачињеном записнику о рекламацији и не изврши ту обавезу у року од 24 часа наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет испоручиоца , наплатом менице за добро извршење посла.

 

 • колико меница не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из претходног става овог члана , наручиоц има право да од испоручиоца тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.

 

 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Члан 10

 

1.Испоручилац је дужан је да приликом потписивања уговора , а најкасније у року од 1дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу достави средство финансијког обезбеђења у виду регистроване Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ;Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилацили промењену месну надлежност за решавање спорова. мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје

 

– 10% од вредности понудеи у динарима, са навођењем рока важности).

 

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се одбити.

 

Члан 11

 

Уколико се се испоручилац налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу; – у року од 1 дана од дана закључења уговорапреда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла

 

Члан 12

Испоручилац гарантује да ће испоручити сва уговорена добра, а у случају да их не испоручи, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

 

Раскид уговора

 

Члан 13

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

 1. У колиоко испоручилац не испоручи добра у уговореном року

 

 1. У колиоко испоручилац не испоручи поручену количину и добра уобичајеног квалитета Ако испоручилац није успео или је одбио да достави регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла.

 

 • случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметну набавку ангажује другог извршиоца наплатом менице за добро извршење посла .Испоручилац је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних добара по овом уговору и цене добара новог испоручилаца за та добра.

 

Члан 14.

 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Члан 15.

Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

 

Члан 16

 

 

 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима .

Члан 17.

 

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

 

Члан 18.

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 ( два) примерка.

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИСПОРУЧИОЦА
__________________ __________________
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ

 

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,

 

бр.124/2012,14/15 и 68/15), понуђач

 

_____________________________________________________________ из

 

_________________________ул.___________________________________ бр.______ даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

 

 

 

 

И З Ј А В У

 

да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ -3 /2018, – набавке добара канцелариског материјала и материјала за образовање по позиву број 142 Од 01.03 .2018. и то:

 

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 

 1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;

 

 1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

______________________________

 

м.п.

 

(потпис овлашћеног лица)

 

 


 

 

 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

 

У поступку доделу уговора за ЈНМВ -3/2018, – набавке добара канцелариског материјала и материјала за образовање,а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 01.03. 2018.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:

 

Правни облик:

 

Седиште и адреса понуђача: Матични број:

 

Шифра и назив делатности: ПИБ:

 

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

 

Е – маил адреса: Овлашћено лице :

 

У  укупној  вредности  понуде  подизвођач  __________________________________________________     .

(пословно име подизвођача)

 

 

Учествује у ______________________________________________________________________ што

(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )

 

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

 

 

 

 

 

 

У _______________

ПОНУЂАЧ

 

Дана _________2018.године                              м.п.   ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно – ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

 

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара – канцелариског материјала и материјала за образовање, број ЈНМВ – 3/2018, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 01.03.2018.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

 

ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ  КОЈИ  ЈЕ  УЧЕСНИК    У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ-  НОСИЛАЦ

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

 

Назив :

 

Седиште :

 

Матични број:

 

Шифра делатности:

ПИБ:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице :

Назив банке и Број рачуна:

Део уговора који извршава

 

ПОДАЦИ  О  ПОНУЂАЧУ  КОЈИ  ЈЕ  УЧЕСНИКУ  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ-  ПРАТЕЋИ

 

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

Назив :

 

Седиште :

Матични број:

Шифра делатности:

ПИБ:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице :

Назив банке и Број рачуна:

Део уговора који извршава

 

У __________________________

Дана____________2018. године

 

ПОНУЂАЧ

 

 

 

М.П.

 

______________________________

 

(потпис

овлашћеног лица понуђача)

 

 

 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

 


 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

 

СЕДИШТЕ

 

УЛИЦА И БРОЈ

 

ТЕЛЕФОН

 

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

МЕСТО       И       ДАТУМ       ИЗДАВАЊА

ПОТВРДЕ

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број

 

124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје

Да је понуђач _________________________________________________________________________

 

извршио испоруку следећих добара:

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________ , укупне вредности: ___________________________________________________

 

динара.

 

у  периоду  од   _____________.године  до  _____________.  године,  по  основу  уговора  бр.  _________

 

закљученог __________. године.

 

(Напомена 2:Навести врсту испоручених добара и навести тражене датуме и број уговора)

 

 

Потвра да се издаје на захтев понуђача __________________________________________________

 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – канцелариског материјала и материјала за образовање , у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 3/2018 и у друге сврхе се не може користити.

 

.

 

 

м.п.                                      законски заступник

 

___________________________________

 

 

 

 

Напомена:

 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

 

 

 

Навести вредност испорученог канцелариског материјала и материјала за образовање , које је понуђач испоручио у 2017. години

1

Р.Б  РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ         ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА         ВРЕДНОСТ        ИСПОРУЧЕНИХ                              ДОБАРА

КОЈА СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ                                                                                                                                                                                        У 2016

ГОДИНИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА вредност испоручених добара

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

 

 

 

Место и датум                                                            м.п.                                                                     Понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

 

 

Назив понуђача –

Правни облик:

Седиште понуђача:

Адреса седишта:

Матични број:

Назив и шифра делатности:

ПИБ:

Назив банке и Број рачуна:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице за потписивање уговора:

 

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/20105 и 68/2016) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

 

 

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

 

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/20105 и 68/2016), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ-3/2018, – канцелариског материјала и материјала за образовање, Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ

 

______________________________

 

потпис овлашћеног лица Понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАОПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ ,

 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА

 

ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ

 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

 

Назив понуђача:

 

Седиште понуђача:

 

Адреса седишта:

 

Матични број:

 

Шифра делатности:

 

ПИБ:

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и Број рачуна:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном

 

материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – канцелариског материјала и материјала за образовање, број ЈНМВ –3/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

У_________________________

 

 

Дана_____________2018. Године

 

ПОНУЂАЧ

 

_______________________________________________

 

м.п.                                                                                                                                                                        

 

потпис овлашћеног лица Понуђача

 

 

 

 

 

 


9) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Назив и седиште понуђача:

 

Адреса седишта:

 

Регистарски број:

 

Матични број:

 

Шифра делатности:

 

ПИБ:

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и Број рачуна:

Телефон:

Е – маил адреса:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављујемпод                                                                                                                                                                             пуном

 

материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независноу упоступку набавке добара – канцелариског материјала и материјала за образовање, број ЈНМВ – 3/2018, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 

 

У_________________________

 

 

Дана_____________2018  . Године

 

ПОНУЂАЧ

 

______________________________

 

м.п.                                                                                                                  потпис овлашћеног лица Понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *