Одлука о додели уговора – осигурање имовине


ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                          

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум:04.04.2018.

Број:254

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 245 од 30.03.2018. године, директор Школе, доноси:

 О Д Л У К У
о додели уговора

 

ОШ „Иво Лола Рибар“, Краљевића Марка 2/а, Нови Сад као наручилац, у поступку јавне набавке услуга мале вредности бр. ЈНМВ 5/2018, Уговор о јавној набавци услуга осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурања лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе) додељује:

  • за Партију 1. – осигурање имовине (објеката и опреме и одговорности из делатно-сти) – „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад
  • за Партију 2. – осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници) „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад
  • за Партију 3. – осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе) – „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 20.03.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 5/2018, за јавну набавку услуга осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурања лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе). За наведену јавну набавку наручилац је дана 20.03.2018. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набав-ки и на интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 245 од 30.03.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

 

  1. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: услуга осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурања лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе).

Редни број јавне набавке у плану набавки: ЈНМВ 5/2018.

Износ планираних средстава за јавну набавку: 957.000,00 динара.

 

Јавна набавка је обликована у три партије, чије су процењене вредности:

            – Партија 1. – Услуге осигурања имовине (објекти и опреме, одговорност из де- 

                                     латности)

       – Партија 2. – Услуге осигурања лица за запослене раднике:

       – Партија 3. – Услуге осигурања лица за ученике школе

 

  1. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача Број под којим је понуда заведена Датум и час пријема понуде
„Ђенерали Осигурање Србија“  Буле-вар ослобођења 76 – Нови Сад 236 29.03.2018. у 9.30 часова

2.1. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВОСТИ ПОНУДА:

Понуде за све партије су благовремене, односно примљене су од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда,

Понуде за све партије су одговарајуће, односно благовремене су и испуњавају све тех-ничке спецификације,

Понуде за све партије су прихватљиве, односно немају битних недостатака и не пре-лазе износ процењене вредности. Понуђачи су доставили доказе о испуњавању обавез-них услова за учешће (образац изјаве и копије документације), доставили су доказе о испуњавању додатних услова (образац изјаве и копије документације), понуђачи су доставили тражено финансијско обезбеђење (менична овлашћења и меница), рокови важења понуда су дужи од прописаног законом. 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда одбијена Разлози одбијања понуде Понуђена цена
/ / /

 

 

 

 

 

  1. Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“

3.1. Начин примене методологије доделе пондера:

1. елемент критеријума : цена – премија осигурања број пондера: 80 пондера
2. елемент критеријума: рок за решавање штета број пондера: 20 пондера

 

Табела 1. – Осигурање имовине и одговорности из делатности и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници)

                Елементи      

                критеријума

 

      Назив

      понуђача

Партија 1

Осигурање имовине (објекти и опрема) и одговорности из делатности

 

број пондера

 

 

Партија 2

Осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници)

 

број пондера

    цена рок укупно цена рок укупно
1. „Ђенерали Осигурање Србија“  73,10 20,00 93,10 76,98 20,00 96,45

Табела 2 – Осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе)

                                 

                                  Елементи      

                                  критеријума

 

              Назив

              понуђача

Партија 3

Осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе)

 

број пондера

 

 

    цена рок укупно
1. „Ђенерали Осигурање Србија“  79,98 20,00 99,98

 

  1. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:

а) за Партију 1. – Осигурање имовине (објеката и опреме и одговорности из делатности) – „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

б) Осигурање лица од последица несрећног случаја (запослени радници) – „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

в) за Партију 3- Осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе) –  „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

Изабрани понуђач не/извршава набавку уз помоћ подизвођача: не извршава набавку преко подизвођача.

Вредност уговора о јавној набавци:

  • за Партију 1. – осигурање имовине (објеката и опреме и одговорности из делатности) – премија без пореза на неживотна осигурања износи 964,30 динара..
  • за Партију 2.осигурање лица од последица несрећног случаја ( запослени радници школе) – премија без пореза на неживотна осигурања износи 110,846,85 динара.
  • за Партију – осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе) –  – премија без пореза на неживотна осигурања износи 297.414,00 динара,

Директор Школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору нај-повољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор:

 

                                                                                                       Саша Гајић, проф.

Доставити:

– објавити на Порталу јавних набавки

– за документацију

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *