Осигурање – закључен уговор


 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ИВО ЛОЛА РИБАР“

Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

Број: 247

Тел. 472-1772

Датум: 07.04.2017.

E.mail: skola@ivololaribar.net

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/15и 68/15)

 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

о б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ЈНМВ 4/2017 – ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ, ДЕЛАТНОСТИ, ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА

Наручилац:

ОШ”Иво Лола Рибар”

Краљевића Марка 2/а ,Нови Сад

Интернет страница: www.ivololaribar.net

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Услуге

Предмет јавне набавке:

– Шифра  из Општег речника набавке 66512100 –  услуге осигурања од незгоде

– Шифра  из Општег речника набавке 66515200 – услуге осигурања имовине

– Шифра  из Општег речника набавке 66516000 – услуге осигурања од одговорности

Уговорена вредност: 879.126,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљенo је једна понуда

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 879.126,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а  – 879.126,00 динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  879.126,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  879.126,00 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.03.2017.

Датум закључења уговора: 04.04.2017.

Подаци о добављачу: Генерали осигурање Србија, Владимира Поповића 8, Београд, матични број:17198319

Период важења уговора: До 31.03.2017.године

Околности по које представљају основ за измену уговора: Не постоје околности

Комисија за јавне набавке

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *