Поклон школи од Покрајинског секретаријата


На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), дана 6.4.2020. године

Основна школа „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, интернет страница Наручиоца: www.puma.vojvodina.gov.rs у име и за рачун 502 установе образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине које су наведене у конкурсној документацији.

2.Врста наручиоца: орган државне управе

3.За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне набавке ЈНОП 1-ЗН/2020 је набавка добара-интерактивних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-Рачунарска опрема и материјал.

4. Уговорена вредност:

99.679,68

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда:

1 понуда

7. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

Партија 1: Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

9. Датум доношења одлуке о додели уговора

17.3.2020. године

10. Датум закључења уговора

30.3.2020. године

11. Основни подаци о добављачу

Милениум системи д.о.о. из Београда, Руска 1 и Лап топ центар д.о.о. из Београда.

12. Период важења уговора

На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), дана 6.4.2020. године

Основна школа „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, интернет страница Наручиоца: www.puma.vojvodina.gov.rs у име и за рачун 502 установе образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине које су наведене у конкурсној документацији.

2.Врста наручиоца: орган државне управе

3.За добра и услуге, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет јавне набавке ЈНОП 1-ЗН/2020 је набавка добара-интерактивних табли са пројектором

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-Рачунарска опрема и материјал.

4. Уговорена вредност:

99.679,68

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда:

1 понуда

7. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

Партија 1: Највиша: 58.478.745,60 динара без пдв-а, Најнижа: 58.478.745,60 динара без пдв-а

9. Датум доношења одлуке о додели уговора

17.3.2020. године

10. Датум закључења уговора

30.3.2020. године

11. Основни подаци о добављачу

Милениум системи д.о.о. из Београда, Руска 1 и Лап топ центар д.о.о. из Београда.

12. Период важења уговора

40 дана од дана потписивања уговора.

40 дана од дана потписивања уговора.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *