Позив – ЈНМВ одржавање и поправка паркета


 

 

 

 

ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

Краљевића Марка 2а

Нови Сад

Број: 427

Датум: 21.07.2016

 

 

ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

Краљевића Марка 2а

 

 

о б ј а в љ у ј е

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПАРКЕТА У  ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

 ЈНМВ 6/2016

 

Наручилац:

ОШ”Иво Лола Рибар”

Краљевића Марка 2а, Нови Сад

ПИБ: 101635461

МАТ.БРОЈ:08066701

Интернет страница:www: lola.edu.rs

email: skola@ivololaribar.netHYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :Радови

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка радова- Текуће одржавање и поправка паркета  у  ОШ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а,Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника: шфра – 44112240 – Паркет

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности  радова –  Текуће одржавање и поправка паркета у  ОШ”Иво Лола Рибар”, Краљевића Марка 2а,Нови Сад ЈНМВ 6/2016   донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена .

 

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : www: lola.edu.rs HYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈНМВ број 6/2016- Текуће одржавање и поправка паркета у  ОШ”Иво Лола Рибар”, Краљевића Марка 2а,Нови Сад поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Рок за достављање понуда је 29.07.2016 године до 09,00 часова.

 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 29.07.2016.године до 09,00 часова.

 

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

 

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 29.07.2016. године у 09,30 часова, у просторијама  ОШ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Секретар школе  – Жељко Кондић skola@ivololaribar.net

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а , Нови Сад или путем е-маил-а: skola@ivololaribar.net са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију  за јавну набавку радова- Текуће одржавање и поправка паркета у ОШ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а,Нови Сад, ЈНМВ 6/2016, “, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Службеник  за јавне набавке

Владимир Миленковић

 

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *