ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/2018


 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                          

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум: 01.03.2018.

Број: 142

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012,14/15, 68/15,) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке бр. 139        Од  01.03.2018. год.Наручилац

 

ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО ЛОЛА РИБАР“

КРАЉЕВИЋА МАРКА бр. 2/А, НОВИ САД 21000

 

у п у ћ у је

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ  3/2018

 

 

 

 1. Наручилац:

 

ОШ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

 

Пиб:101635461

 

Матични број:08066701

                       Интернет страница:www.ivololaribar.net

                       е – mail:skola@ivololaribar.net

 

 

 1. Врста наручиоца

 

Просвета

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

 1. Врста предмета јавне набавке :Добра

 

 1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности су добра: Набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање, а према спецификацији датој у конкурсној документацији.

 

Назив и ознака из општег речника:

 • шифра 30190000- разна канцелариска опрема и потрепштине
 • шифра 22100000 – Штампане књиге брошуре и леци

 

 1. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале

 

вредности – Набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање ” ЈНМВ 3/2018 донеће се применом критеријума- НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

 


 1. Начин преузимања конкурсне документације

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца :                       Интернет страница:www.ivololaribar.net

 

 

 1. Начин подношења понуде и рок:

 

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 3/2018 Набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца . На полеђини

 

коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда је  13.03.2018.године до10,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до

 13.03.2018.године до 10,00 часова.

 

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.

 

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца , на дан  13.03. 2018. године , са почетком у

 

10,30 часова.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни

 

да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

 

 1. 12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

 

 1. Лице за контакт: Кондић Жељко е – mail:skola@ivololaribar.net
  1. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ ”Иво Лола Рибар“’, Краљевића Марка 2/а Нови Сад или путем е-маил-а: skola@ivololaribar.net

  са назнаком – „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале вредности – Набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање “, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

 

 

Комисија за јавну набавку

 

 

                                                                           

                                                                             

 

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *