Струја – одлука о додели уговора


ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А

21000 НОВИ САД

( Тел/факс 021 472 17 72

* Е-маil: skola@ivololaribar.net

Датум:21.03.2018.

Број: 215

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр.124/2012,14/15 и 68/15),) директор школе донео је

                                                                                                                      

 ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Ред.бр. ЈНМВ 4/2018набавка добара- електрична енергија

 

  1. Бира се као најповољнија понуда понуђача за јавну набавку мале вредности добара електричне енергије, редни број ЈНМВ 4/2018  ЕПС снабдевање ДОО, Мекензијева 37 Београд, заведена под деловодним бројем 181 Од 13.03.2018. године.

 

II Обавезује се комисија за јавну набавку да ову одлуку објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Школе  у року од 3 дана од дана доношења, сходно члану 108. став 5. Закона.

 

 

 

Образложење:

 

  1. Назив и адреса наручиоца ОШ ”Иво Лола Рибар” Краљевића Марка 2а Нови Сад
  2. Предмет и вредност уговора о јавној набавци

а) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка  добара електричне енергије

  1. Подаци из плана набавке који е односе на предметну јавну набавку

     а) Извор средстава: буџет Града Новог Сада за 2018. годину

      б) Позиција- конто: 42121

  1. Процењена вредност јавне набавке износи 1.083.300,00 динара без

пдв:

5.) По Јавном позиву објављеном на Порталу  јавних набавки дана

05.03.2018. године број 155 благовремено тј. до дана 14.04.2018. године до 10.00 часова примљенa је једна понуда:   

 

Ред.

бр

Назив или шифра понуђача Број под којим је понуда заведена Датум

Пријема

Час
1. ЕПС снабдевање ДОО, Мекензијева 37 Београд 181 13.03.2018. 12ч

 

 

Неблаговремених понуда нема

  1. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Чланови Комисије констатују да понуде следећих  понуђача имају следеће недостатке:

Нема недостатака

  1. 7. Начин примене методологије доделе пондера:

Додела пондера извршена је сходно методологији утврђеној конкурсном документацијом,тако да су понуђачи који су доставли  прихватљиве и одговарајуће понуде  оцењивани и рангирани на следећи начин:

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена  .

Ранг листа понуђача:

 

Ред.

бр

Назив или шифра понуђача Јединична цена у рсд без пдв у kWh Понуђена цена без ПДВ-а Понуђена цена са ПДВ-а
1. ЕПС снабдевање ДОО, Мекензијева 37 Београд 5,15 412.000,00 494.400,00

 

 

  1. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:

 

  1. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:

            У складу са наведеним комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном лицу наручиоца да за јавну Ред.бр. ЈНМВ 4/2018набавка добара- електрична енергија  додели уговор јер су се стекли услови за доделу уговора из члана 107 став 3. Закона о јавним набавкама, односно да се уговор додели:  ЕПС снабедевању ДОО, Београд  заведена под деловодним бројем 181. од 13.03.2018. године јер је његова понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.

            Чланом 107 ставом 1. Закона о јавним набавкама одређено ја да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке , пошто прегледа и оцени понуде одбије све неприхватљиве понуде. Ставом 3. истог члана одређено је да након спроведене стручне оцене понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Ова одлука ће бити објављена на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења сагласно члану 108. став 5. Закона.

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно, електронском поштом , факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права истовремено доставља Републичкој комисији. Број жиро-рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену законом.

Рачун буџета РС са упалату таксе: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број 04-018. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета РС уплати таксу у износу од 60.000 динара.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев

за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1)Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи 60.000,00динара;

(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-0657;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) модел и позив на број: 04-2018;

(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 04/2018 наручиоца ОШ”Иво Лола Рибар” Нови Сад , Краљевића Марка 2а

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2)Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред

поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3)Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за  трезор;

4)Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

 

 

 

Директор школе

 

                                                                         Саша Гајић

                                                                             

                                                           

 

                                                                             

                                                           

 

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *