Tендер – грађевински радови


          ОШ”Иво Лола Рибар

          Краљевића Марка 2а, Нови Сад

          Број:380

Датум: 29.05.2018.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 1.  члана 57. и  члана 59. став 1. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)

 

ОШ”Иво Лола Рибар

Краљевића Марка 2а, Нови Сад

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

Наручилац:

ОШ”Иво Лола Рибар”

Краљевића Марка 2а, Нови Сад

ПИБ: 101635461

МАТ.БРОЈ:08066701

Интернет страница:www: ivololaribar.net

email: skola@ivololaribar.netHYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке: Радови

Предмет јавне набавке радоваЗавршетак радова на  надоградњи постојећег објекта

Природа,обим и основна обележја радова: Надоградња постојећег објекта

Место извршења радова: ОШ”Иво Лола Рибар”,Краљевића Марка 2а, Нови Сад

Назив и ознака из ОРН:

Назив и ознака из општег речника:  45000000-Грађевински радови

   

 

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: Од 15. јула до 15.августа 2018.године

 

Оквирни датум  за закључење уговора: Од 15.августа до 15. септембра 2018.године

 

Број уговора које наручилац намерава да закључи: Један уговор

 

Додатне информације могу се добити у ОШ”Иво Лола Рибар”,Краљевића Марка 2а, Нови Сад

 

 

  • Особа за контакт: Секретар школе – Секретар школе  – Жељко Кондић 021/4721772

 

 

 

Директор

Александар Гајић

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *