УПИС У ШКОЛУ УЧЕНИКА у средњу школу– ПРИПАДНИКА РОМСКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ


  1. УПИС У ШКОЛУ УЧЕНИКА – ПРИПАДНИКА РОМСКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Члан 75.

Ученици – припадници ромске националне мањине уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.

Члан 76.

Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно старатеље ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку за упис ученика у средњу школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником.

Информисање родитеља, односно старатеља о мерилима и поступку уписа ученика у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.

Члан 77.

Под мерама из члана 76. овог правилника, подразумевају се активности одељенског старешине, стручног сарадника (психолога, педагога, социјални радник) и других наставника које се односе на:

1) информисање ученика и родитеља, односно старатеља о могућностима за упис ученика у школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву ученика за упис у школу у складу са овим правилником;

3) пружање помоћи родитељима, односно старатељима и ученицима у избору школе и занимања, према склоностима и способностима ученика (праћење развоја ученика и информисање о карактеру и условима рада појединих занимања).

Члан 78.

Пријаву за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, за ученика из члана 75. овог правилника подноси родитељ, односно

старатељ ученика, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Пријава из става 1. овог члана подноси се основној школи.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно старатељ ученика се изјашњава о националној припадности ученика и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно старатеља, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Члан 79.

Основна школа, на основу пријаве из члана 78. овог правилника, саставља листу ученика који су се пријавили за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником и доставља је министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

Члан 80.

Ученици који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који ученици из става 1. овог члана остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Ученицима из става 1. овог члана који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до бодова.

После полагања завршног испита, родитељи, односно старатељи ученика из става 1. овог члана достављају матичној основној школи 20 опредељења из члана 9. овог правилника.

Ученици из става 1. овог члана расподељују се у школе на основу опредељења и броја бодова уврђених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици из става 5. овог члана се равномерно расподељују по одељењима.

Члан 81.

После уписа, основна школа доставља школи податке о ученику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *